Minskad mängd gods i svenska hamnar

Totala godshanteringen i de svenska hamnarna sjönk med 5 procent Foto: Mostphotos

Under det tredje kvartalet 2023 minskade den hanterade godsmängden i svenska hamnar med 5 % jämfört med samma kvartal 2022 enligt den nya preliminära officiella statistiken från Trafikanalys.

– Vi ser en nedgång i den hanterade godsvikten i svenska hamnar. Den minskade med 5 procent, eller 2 miljoner ton, från tredje kvartalet ifjol. Framför allt är det lastbilsgods i utrikes sjötrafik och torr bulk, så som jord/sten/grus/sand, i inrikes sjötrafik som har minskat jämfört med fjolårets tredje kvartal, säger Björn Tano, statistiker.

Trafiken i svenska hamnar tredje kvartalet 2023 och all jämförelse görs med tredje kvartalet 2022 (om inget annat framkommer):

Den totala godsmängden i svenska hamnar sjönk med 5 %, från 41,7 miljoner ton till 39,7 miljoner ton. Utrikes godshantering minskade med 4 % till 33,5 miljoner ton, främst lastade lastbilar/släp som minskade med 8 %. I inrikes handel minskade godsmängden med 10 % till 6,3 miljoner ton, särskilt inom torr bulk.

Passagerare i svenska hamnar minskade med 3 % till 9,6 miljoner. Utrikes passagerare minskade med 3 %, främst till och från Finland med en nedgång på 7 %. Inrikes passagerare minskade med 7 % till 1,7 miljoner.

b
Figur. Fem senaste kvartalens lossat och lastat gods i svenska hamnar. 1 000-tals ton. Tabell: Trafikanalys

I statistiken ingår samtliga svenska hamnar med fartyg som har bruttodräktighet om minst 20, som anlöper i kommersiell trafik; för att lasta/lossa gods eller lämna/hämta passagerare. Inrikes gods och passagerare räknas två gånger i redovisad statistik, detta för att mäta den totala aktiviteten i hamnarna. Passagerare på kryssningsfartyg ingår.

På grund av säsongsvariationer under året redovisas ökningar och minskningar som förändringar jämfört med samma kvartal föregående år, och därmed inte med föregående kvartal.

Källa: Trafikanalys