Nytänkande injekteringsmetod för järnvägsunderhåll gynnar passagerare och samhällen

Mittbanans vackra omgivning - plats för reparations-projektet utfört av Geobear strax öster om Åre.

Mittbanan fungerar som en livsnerv som förbinder Norge med Sverige. Denna vitala gränsöverskridande länk underlättar handel, turism och regional utveckling. Med tiden har järnvägens banvall på vissa platser stött på utmaningar som erosion, sättningar och läckage orsakade av vibrationer från passerande tåg vilket har skapat underhållsproblem samt risk för ytterligare skador som kan störa tågverksamheten.

Oscar Bergman, som ledde pro­jektet på NRC, förklarar: "Vi har haft återkommande problem med erosion och läckage vid ett antal dagvattentrummor under järnvä­gen mellan Åre och Undersåker. Detta har skapat mycket merarbete och störningar."

För att effektivt och med mini­mal störning av järnvägstrafiken tackla dessa utmaningar anlita­des Geobear med sin lösning som innefattar geopolymerinjektering. Metoden erbjuder flera fördelar för tågoperatörerna och de omgivande samhällena. Arbetet kunde utföras utan att påverka tågverksamheten och utfördes under tre nätter mellan tågavgångar, vilket inne­bar att varken passagerare eller företag påverkades. Metoden med geopolymerinjektering är också en mycket snabb och kostnadseffektiv lösning för underhåll av järnvägs­infrastruktur. Projektet slutfördes snabbt, helt utan förseningar och förbättrade driftsäkerheten på den aktuella sträckan.

b
Geobears tekniker förbereder geopolymerinjekteringen som tätar och förstärker betongrumman under banvallen såväl som själva banvallen.

Projektet, genomfört för NRC Group Sverige, adresserade kri­tiska problem med äldre läckande dagvattentrummor och erosion i banvallen  längs Mittbanan, en av Sveriges viktigaste järnvägskorri­dorer.

Framgången med detta projekt understryker Geobears och NRC:s åtagande att förbättra järnvägs­infrastrukturen med nyskapande tekniklösningar till förmån för ope­ratörer, passagerare och samhällen. Användningen av geopolymer­teknik har visat sig vara ett idealiskt val för underhåll av järn­vägen och säker­ställer långsiktig stabilitet för de åtgärdade delarna av Mittbanan.

"Geobear desig­nade en lösning med injektering av Geopolymerer som innebar att banvallen permanent förstärktes och trummorna tätades. Arbetet kunde dessutom utföras under 3 nätter helt utan att trafiken på spåret påverkades. Samarbetet har fungerat mycket bra hela vägen rån projektering till utförande och vi är väldigt nöjda med slutresulta­tet.” ­ tillade Oscar Bergman.

b
Stora sättningsskador på dagvat-tentrummorna före reparationen med användning av Geobears geopolymerinjektioner.

Metoden är inte bara idealisk för järnvägsunderhåll, den erbjud­er även enorm potential för olika bostads­, kommersiella och infra­strukturprojekt. Den ger en pålitlig, effektiv och icke­störande lösning som säkerställer funktionaliteten och säkerheten i kritiska trans­portsystem. Metoden kräver ingen schaktning och tillför minimalt med vikt, detta är av central be­tydelse i många sättningsrelate­rade projekt.

Materialet här­dar på minuter och på grund av dess expansiva kraft och goda geotekniska egenskaper kan det stabilisera konstruktion, förstärka lerjordar eller kompaktera frik­tionsmaterial.

"Geobear är en ledande leverantör av geotekniska lösningar som förbätt­rar stabiliteten och livslängden för infrastruktur. Med ett starkt fokus på hållbarhet erbjuder Geobe­ars injekteringssteknik med geo­polymerer effektiva, icke­störande och hållbara lösningar för en bred uppsättning geotekniska utmaningar. Denna teknik fungerar perfekt i för­hållanden som kräver en icke­störan­de och snabb hantering av sättnings­problem. Lösningens mångsidiga applicering gör att den kan användas för problem med sättningar i bostä­der, på en fabrik eller i ett stort lager, liksom på motorvägar och järnvägar.", säger Magnus Thölén från Geobear AB.

Det framgångsrika genomföran­det av underhållsarbetet visar på de positiva effekterna av nytänkande tekniklösningar för järnvägsopera­törer och passagerare. Det innebär ett steg framåt för att säkerställa driftsäkerhet och effektivitet inom tågresor samtidigt som störningar minimeras.