Eurocon anlitas för processdel i Göteborgs hamns nya kustkaj 2.0

Göteborgs hamn 2022 Foto: Göteborgs Hamn

Peab har skrivit kontrakt med Göteborgs Hamn AB för den första fasen som omfattar förstudie, projektering och planering av uppdatering av Kustkaj 2.0 vid Energihamnen i Göteborg där Eurocon, som är en del av Rejlers, ansvarar för processdelen.

Göteborgs hamn samarbetar med Peab för att skapa ramarna för projekt Kustkaj 2.0. Detta innebär en omfattande uppgradering av kajanläggningen för flytande energiprodukter. Projektet inkluderar geotekniska förbättringar, ny grund, rivning och nybyggnad av en 300 meter lång kaj. Eurocon hanterar processdelen och undersöker hur byggnationen påverkar verksamheten.

Energihamnen är central för Sveriges energiförsörjning och tar emot cirka 2200 tankfartyg varje år, hanterande 22,3 miljoner ton energiprodukter. Under byggnationen kommer fartyg att fortsätta anlöpa och verksamheten bedrivas som vanligt.

Projektet prioriterar hållbarhet och miljövänlig verksamhet för att minimera påverkan och uppfylla både Peabs och Göteborgs Hamn AB:s miljömål.

Förstudie och projektering börjar under fjärde kvartalet 2023, med byggstart planerad under första kvartalet 2026 och färdigställande förväntas under första kvartalet 2031.