Vätterlänken en möjlig lösning på Sveriges transportbehov

En ny rapport som Region Jönköpings län och Region Östergötland låtit ta fram visar på samhällsnyttan med att knyta ihop Ostlänken med Jönköping. Karta: Region Jönköpings Län

En färsk rapport beställd av Region Jönköpings län och Region Östergötland belyser betydelsen av att koppla samman Ostlänken med Jönköping för samhällets nytta.

Det nyskapade initiativet, Vätterlänken, bedöms kunna markant förstärka spårkapaciteten mellan Östergötland och Jönköping. Detta skulle gynna både lokal pendlingsinfrastruktur och stärka godstransporternas kapacitet. Genom kortare restider förväntas resandet mellan Linköping och Jönköping öka, vilket i sin tur expanderar arbetsmarknadsregionen.

− Det är först när järnvägssystemet blir sammanhållet som den stora nyttan uppstår. Genom Vätterlänken skulle tre av landets tio största kommuner knytas närmare varandra. En ökad spårkapacitet leder också till högre kapacitet och ökad tillgänglighet för både den spårbundna person- och godstrafiken, säger Tommie Ekered (M), regionråd och ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, Region Jönköpings län.

Källa: Region Jönköpings Län