Ombyggnad av Halmstad bangård

Halmstad Central Foto: Trafikverket

Trafikverket tar sikte på att förbättra Halmstad C genom att implementera planskilda gång- och cykelvägar samt nya plattformar för att effektivisera korsningen av järnvägsområdet. En omfattande uppgradering av hela järnvägsanläggningen står också på agendan.

För närvarande pågår arbetet med att utveckla järnvägsplanen, där Trafikverket har skrivit kontrakt med Norconsult för att framställa järnvägsplanen, systemhandlingar och förfrågningsunderlag för att förnya signalställverket och bangården.

Norconsult kommer att genomföra en rad inventeringar och studier runt Halmstad C och längs järnvägen mellan Furet och Kistinge för att bana väg för den kommande järnvägsplanen.

Det övergripande projektet syftar till att öka kapaciteten, tryggheten och minska barriäreffekterna kring järnvägen på Halmstad C. Samarbetet med Halmstads kommun är centralt för att skapa ett förbättrat resecentrum och främja utvecklingen i centrala Halmstad. Det är även av vikt för att möta den växande persontrafiken som planeras.

Renoveringen inkluderar en total förnyelse av järnvägsanläggningen med spår, kontaktledningar, växlar och modernisering av signalsystemet genom byte av signalställverk. Förbättringar av tillgänglighet och funktionalitet på stationsområdet kommer också att genomföras genom nya anpassade plattformar och två planskilda övergångar – en gång- och cykelväg under järnvägen och en gångbro över den.

Med Halmstads växande befolkning, över 100 000 invånare, blir utvecklingen av stationsmiljön vid Halmstad C allt viktigare. Förväntningarna är att trafiken kommer att öka betydligt – cirka 20 procent norrut och 50 procent söderut längs Västkustbanan fram till 2040.

Fokus ligger också på förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet med anpassningar på bangården, breddning av perronger samt byggnation av broar och tunnlar. En inkluderande stationsmiljö planeras med hissar och rulltrappor för smidig, grön och säker passage för alla.

Källa: Trafikverket