Swerig - Vi behöver mer järnväg både i Sverige och Europa

Swerig anser att svensk järnvägsindustri behöver lyftas fram mer. Foto: SIBEK AB

Swerigs (Swedish rail industry group) uppdrag är att främja exportverksamhet för företag inom tågindustrin. Organisationen anser att järnvägs­industrin behöver lyftas fram mer. Och man ef­terlyser stöd både från regeringen och organ som  Business Sweden.

Av Anders Carlsson

– Infrastrukturen bygger ju på att vi måste ha mer järnväg. Inte bara i Sverige, utan även ute i Europa för att klara omställningarna och de utmaningar som vi har med klimat, ökad befolkning och ökad rörlighet mellan städer, säger Mikael Jidenius, styrelseledamot i Swerig.

Många av Swerigs medlems­företag är starkt förankrade i Sverige. Men en gemensam nämnare är att de också har blicken riktad utomlands. 

Företagens erfarenheter från den svenska marknaden ser orga­nisationen som en styrka.

– Vi har anpassat oss till hur vi ska jobba mot en avreglerad marknad under många år och därigenom step­pat upp när det gäller vår kompetens och de konkurrenssituationer som uppstår. Men vi tycker att det ytter­ligare behöver belysas vilken otrolig  kompetens som finns i Sverige, säger Mikael Jidenius.

bild
Att verka på en avreglerad marknad har givit svensk järnvägsindustri en konkurrensfördel jämfört med sina utländska konkurrenter, enligt Swerig. FOTO: FLIXTRAIN.

Kan du ge ett exempel på där svensk järnvägsindustri är särskilt framstående?

– Digitaliseringen är det stora som händer nu inom tågindustrin, och där är Sverige otroligt starkt med den kompetens som finns här. Men järnvägsindustrin har varit stark även  tidigare?

– Egentligen knyter man nu ihop två världar där Sverige varit framstående: Först traditionell tågindustri, med exempelvis Asea, och de tåg som vi tillverkade för 50 till 60 år sedan, men sedan kom it-­sektorn där Sverige har varit otroligt starka med företag som Ericsson. Det blir ytterligare en styrka när de här två värl­darna förs samman.

bild
Mikael Jidenius, styrelseledamot i Swerig.

Hur ser exportutmaningarna ut för ett svenskt järnvägsföretag?
– Det vi ser som största ut­maningarna just nu är att det politiska landskapet föränd­ras. USA börjar sluta sig med ”buy America” för att främja sin egen industri. Vi ser att Kina som en motfront väljer att förbjuda att komponenter från vissa amerikanska företag finns i kinesiska produkter.

Och den här typen av export­ eller importfientliga attacker påverkar oss. Det är en stor utmaning.

Vilka är de viktigaste frågorna för Swerig för närvarande?
– Sverige borde lyfta fram järnvägs­industrin mer. Utmaningarna som vi har med ökad befolkning, ökad rörlighet mellan städer och att minska koldioxidut­släppen kräver att mer järnväg byggs. Och i ett sådant läge behöver vi verk­ligen lyfta fram de svenska företagen kompetens. Det är en jättechans. Men vi behöver också stöd av regeringen.

Vilket stöd vill ni ha av regeringen?
– Sverige är beroende av exporterande företag men gör jämförelsevis lite för att stötta de på vägen. Detta blir extra tydligt på internationella mässor där andra länder är representerade med stora stat­ligt finansierade samlingsmontrar. Svenska samlingsmontrar däremot bekostas oftast av branschorganisa­tioner som Swerig, utan möjlighet till statligt stöd. Det är enbart företag som kan få exportstöd, och för det mesta från sin hemregion. Instrument där överregionala branschorganisationer kan ansöka om stöd till exportprojekt saknas helt. Men det är vi som har den närmaste relationen till branschens företag och vet vilka satsningar som ger effekt, säger Mikael Jidenius.

Utöver sin roll i Swerigs styrelse är Mikael Jidenius global marknadschef för Westermo Network Technologi­es AB, ett företag inriktat på digital industriell datorkommunikation med rötterna i samhället Västermo utanför Eskilstuna. Westermo har i dag har säljkontor i 14 länder.

Han ser flera utmaningar på eu­ropeisk nivå där fortfarande en viss järnvägsnationalism råder.

bild
Swerig har en samlingsmonter på Elmia Nordic Rail  FOTO: ELMIA

Vad behöver göras?
– Väljer resenärerna att inte åka tåg kommer det i slutänden att påverka oss som företag så att underlätta för resenären är otroligt viktigt. Det kan till exempel ske genom ett gemen­samt bokningssystem så att man exempelvis kan boka en biljett från Stockholm till Madrid. Då riskerar du inte att bli strandad någonstans mellan olika system.

Mikael Jidenius efterlyser också mer enhetliga kommunikationssystem. GSM­R är tänkt att gradvis tas ur bruk inom EU, och är tänkt att ersättas av FRMCS (Future Rail Mobile Commu­nications System)

– Även om det här FRMCS är ett europeiskt system så känns det ibland som de enskilda länderna fortfaran­de kör sitt eget race och prövar egna system, några med 5G, andra med privat wifi. Det är jättebra att de olika länderna testar och provar ut vad de tycker fungerar bra, men jag tror att man måste få upp det på en europeisk nivå för att få ett gemensamt system.

Härnäst medverkar Swerig med en samlingsmonter på Elmia Nordic Rail där flera av medlemsföretagen ställer ut.

– Just det fokus som Swerig har på export och hela det internationel­la perspektivet är viktigt för Elmia Nordic Rail och våra besökare, efter­som nästan 20 procent av våra be­sökare kommer frеån utlandet. Här görs inte bara svenska affärer utan även internationella, säger Magnus Ringqvist, mässansvarig för Elmia Nordic Rail. 

bild
Svensk järnvägsindustri har kommit långt fram när det gäller digitalisering. Foto: Alstrom

Foto