Ny investering föreslås för Eskilstuna kombiterminal

Eskilstuna Kombiterminal. Foto: Eskilstunalogistik

Eskilstunas attraktivitet som nod för intermodala transporter i Stockholm/Mälardalsregionen står sig stark och ökar i fast takt. För att inte slå i taket kapacitetsmässigt redan om några år föreslås nu en investering för att kunna öka kombiterminalens kapacitet med 50 procent.

Nyligen fattade Eskilstunas kommunstyrelse ett inriktningsbeslut om kommande investeringar för kombiterminalen vid Folkesta. Beslutet innebär att kommunledningskontoret ska arbeta fram underlag för en investering på Eskilstuna kombiterminal som möjliggör en kapacitetsökning av hantering av volymer med 50 procent.

Vidare ska möjligheterna till extern medfinansiering utredas via olika instanser som Klimatklivet och EU-medel. Nästa år blir Eskilstuna en urban nod i det som kallas TEN-T-nätet, ett sammanhängande stomjärnvägsnät i Europa där Eskilstuna redan idag spelar en viktig roll.

– Nu tar vi nästa steg i det arbete som legat till grund för Eskilstunas växande näringsliv och inte minst många etableringar och nya jobb. Många frågor återstår att utreda, men att fortsätta ta vara på kommunens mycket strategiska läge är ett jobb vi måste göra, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Ständig utveckling

Utvecklingen av Eskilstuna kombiterminal har gått starkt framåt sedan starten 2011. Volymerna av gods som hanteras ökar och prognoser för de kommande åren pekar på en fullt belagd terminal till år 2025/2026. Trailers och containers i befintliga tågpendlar fylls på och det skapas underliggande volymer för en utökning av fler intermodala tågpendlar.

Med en ny investering kommer kombiterminalen att ligga i takt med denna utökning och kunna möta den förväntade efterfrågan i upp till 10 år till.

– Ett viktigt steg i den fortsatta utvecklingen av Eskilstuna och Mälardalen. Nu fortsätter vi med planen som ska utveckla vår kommun och Stockholm- Mälardalen till en starkare tillväxtregion, säger Jari Puustinen, kommunalråd.

Det krävs en stor volym för att kunna upprätta det intermodala linjeutbud som nu är etablerat via kombiterminalen. Eskilstuna är med sitt geografiska läge en väldigt bra distributionspunkt för intermodal trafik när hela Stockholm/Mälardalen nås inom en rimlig distributionsradie för importgods. Flera företag har analyserat och utvärderat Eskilstuna som den mest optimala platsen att placera sin lagerverksamhet på logistiskt sett.

Av den totala volymen till och från kombiterminalen står Eskilstunabaserade företag i dagsläget för cirka 20 procent. Pågående etableringar under 2023 och 2024 ger att andelen kommer att öka till uppskattningsvis minst 25 procent av den totala volymen.

Framtida planer

En förstudie har belyst förutsättningarna för en ny och utökad kombiterminalverksamhet i Gunnarskäl. Med förstudien som grund föreslås kommunstyrelsen att fortsätta utreda förutsättningarna för detta. Genom att reservera strategisk mark för en ny kombiterminal i Gunnarskäl kan kommunen skapa sig handlingsfrihet inför framtida beslut huruvida en ny kombiterminal ska etableras.

Beslutet om fortsatt utredning tas samtidigt som inriktningsbeslutet om kombiterminalen vid Folkesta och ska ses i det längre perspektivet i ett scenario där det inte går att utveckla kombiterminalen ytterligare. Kommunen behöver studera vilka valmöjligheter man har för framtiden och en lokaliseringsutredning som genomförts inom ramen för arbetet med verksamhetsområde Gunnarskäl konstaterar att de bästa förutsättningarna för lokaliseringar kopplat till järnvägsfunktionalitet i Eskilstuna är i Gunnarskäl.

Detta skulle bidra till hela Eskilstunas utveckling som en modern storstad med nytt resecentrum och attraktiv stadsutveckling av bland annat de områden som utgörs av Gredby bangårdsområde.

Kort bakgrund

Beslutet att investera i en ny större kombiterminal fattades 2005. Sex år senare stod Eskilstuna kombiterminal klar och efter att därtill hörande automatiserad Gatefunktion var färdigbyggd 2015 hade kommunen en komplett terminal på plats. Vid detta tillfälle ansågs den ha en mycket bra kapacitet för tillväxt inom det intermodala området. Med intermodala transporter menas att transport av godsenheter sker med fler än ett transportsätt.

bild
Kombiterminalen är en anläggning för järnvägstransporter och omlastning mellan tåg och bil.  Foto: Eskilstunalogistik