Planerna på järnvägsbron i Kumla kyrkby avbryts

Väg 70, Kumla kyrkby, planskild korsning med järnväg. Foto: Trafikverket

Projektet gällande byggandet av en planskild korsning mellan väg 70 och järnvägen i Kumla kyrkby, Västmanland är vilande under obestämd tid. Detta i avvaktan på fortsatt finansiering.

Riksväg 70 vid Kumla Kyrkby korsar i dag järnvägsspåret, men nuvarande säkerhetslösning med halvbom är föråldrad. Dessutom har det under åren skett tillbud och olyckor som lett till personskador, anläggningsskador och tågförseningar i plankorsningen. Trafikverket planerar därför att slopa den, och i stället bygga en planskild korsning för att öka trafiksäkerheten. Den nya korsningen kommer både att förbättra framkomligheten för de trafikanter som passerar järnvägen och minska störningarna för tågtrafiken.

Ett förslag har tagits fram där utformningen av bron medger en framtida hastighet om 100km/h för vägtrafiken. Tyvärr visar Trafikverkets beräkningar att kostnaden för en sån bro överstiger budgeten för vad åtgärden får kosta. Därför har de backat i planläggningsprocessen och tittar nu på andra förslag som istället skulle kunna vara möjliga. Utredningen kommer att pågå under 2022 och därefter kommer Trafikverket att fatta beslut om vilket alternativ vi går vidare med.

Källa: Trafikverket