300 miljoner kronor per år ska satsas på ökat vägunderhåll av statliga vägar

Stora delar av det statliga vägnätet är byggt före 1970 och har en teknisk livslängd på mellan 40 och 60 år. Foto: aleksandr popov/unsplash

För att hela Sverige ska ges goda förutsättningar att växa, leva och utvecklas behövs en väl fungerande infrastruktur med ett tillförlitligt transportsystem. För att minska det eftersatta vägunderhållet föreslår regeringen extra resurser för underhåll av såväl det statliga som det enskilda vägnätet.

Stora delar av det statliga vägnätet är byggt före 1970 och har en teknisk livslängd på mellan 40 och 60 år. Behoven av underhåll i Sveriges vägar bedöms vara stora samtidigt som samhällsekonomiskt effektiva och långsiktigt hållbara transportmöjligheter behöver säkerställas för medborgare och näringsliv i hela landet.

– Det finns en underhållsskuld i det svenska vägnätet. Regeringen satsar därför 300 miljoner kronor per år under 2024 och 2025 på ökat vägunderhåll av statliga vägar. Satsningen kommer bidra till att upprätthålla framkomligheten och trygga en tillförlitlig infrastruktur, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

I många delar av landet är vägnätet avgörande för tillgängligheten. För att bidra till möjligheterna att kunna bo, leva och verka i hela landet genomför nu regeringen en satsning på 100 miljoner kronor per år under 2024 och 2025 på förstärkt vägunderhåll av enskilda vägar, som finns i såväl städer, tätorter som landsbygd.

– Den senaste tidens kraftiga oväder har visat att det finns stora behov av åtgärder i det svenska vägnätet för att säkerställa robustheten. Regeringen tillför nu extra medel för att även enskilda väghållare som uppbär bidrag för sin väghållning ska kunna söka ersättning för särskilda driftåtgärder, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Satsningen innebär till exempel att vägföreningar som drabbats av skador på grund av oväder kan söka bidrag för åtgärder som inte ingår i det årliga driftbidraget. Åtgärderna det går att söka bidrag för är exempelvis trafiksäkerhetsåtgärder, broreparationer, vägförstärkningar och byte av vägtrummor.

Regeringen avser att överlämna dessa förslag i budgetpropositionen för 2024. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Källa: Regeringskansliet