Regeringen träffar Örebro för att diskutera tågtrafiken i Mälardalen

Foto: Trafikverket

Statssekreterare Johan Davidson på Infrastruktur- och landsbygdsdepartementet möter representanter från Örebro och Västmanland för att diskutera tågtrafik i Mälardalen.

– Mälarbanans banans betydelse för Örebro och Örebro län går inte att överskatta, men kapaciteten har slagit i taket. Med relativt små investeringar kan resandet öka kraftigt och störningarna minska mellan Örebro och Stockholm. Dubbla spår längs hela Mälarbanan är väldigt viktigt för oss, säger regionstyrelsens ordförande i Örebro län, Andreas Svahn.

På mötet medverkar också Epiroc från Örebro och ABB i Västerås samt Handelskammaren i Mälardalen. Dessutom redovisas de underlag som både Trafikverket, Sweco och WSP samt bolaget Oslo-Sthlm 2.55 tagit fram. Dessa underlag ger nu god grund för regeringen att agera.

– Restiden mellan Västerås och Örebro kan minskas med tio minuter. Restiden till Stockholm från Västerås med lika mycket till. Men det kräver att man bygger bort de delsträckor som idag saknar dubbelspår. Sett till effekterna och dess betydelse borde det vare en mindre och enkel investering för staten, säger John Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Örebro.

Trafikverket har bedömt att kostnaden att få fullständigt dubbelspår på Mälarbanan är tre miljarder kronor. De delsträckor som saknar dubbelspår är Kolbäck-Valskog och delar av sträckan mellan Hovsta-Arboga.

– Beräkningarna visar på förutsättningar att till 2040 ha tågavgångar med 15 minuters intervall mellan Örebro och Stockholm. Effekterna för pendlare är stora och investeringarna är kraftigt samhällsekonomiskt lönsamma. Även godstrafiken på godsstråket genom Örebro påverkas positivt, säger Jonas Karlsson, VD på Oslo-Sthlm 2.55.

Regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn och kommunstyrelsens ordförande John Johansson har tagit initiativ till dagen tillsammans med sina kollegor från Västmanland och Västerås. Mikael Andersson Elfgren är regionstyrelsens ordförande i Region Västmanland och Staffan Jansson är kommunstyrelsens ordförande i Västerås.

– Det är viktigt att vi fått så god respons av regeringen på den inbjudan vi gjorde. Mälarbanan har varit en succé sedan den invigdes i slutet av 1990-talet, men som idag stryps av de sista resterna enkelspår mellan Örebro och Västerås. Nu måste Mälarbanan byggas färdigt. Åtgärder som efterfrågas stort av näringslivet. Dessutom lägger man en viktig pusselbit för att få till en modern förbindelse hela vägen mellan Oslo och Stockholm, avslutar Andreas Svahn.

Källa: Region Örebro län