Trafikverkets GD: Vårt deltagande i EU-Rail stärker vår verksamhet

Roberto Maiorana  Foto: Trafikverket

Trafikverkets deltagande i EU-Rail stärker svensk järnvägsforskning och innovation genom framtagandet av lösningar för ett fossilfritt transportsystem, effektiva resor och transporter för alla samt robust och säker infrastruktur i ett hållbart samhälle.

Det europeiska partnerskapet för järnvägsforskning och järnvägsinnovation, Europe's Rail, startade november 2021. Visionen för Europe’s Rail, förkortat EU-Rail, är att uppnå ett flexibelt, multimodalt och pålitligt europeiskt järnvägsnät med hög kapacitet baserat på ett gränsöverskridande, integrerat system. Samarbeten med internationellt erkända parter stödjer och påskyndar nyttjandet av digitaliseringens möjligheter och framtagandet av ny teknologi och innovationer. Målet är att förbättra och utveckla järnvägssystemet för att möta morgondagens transportutmaningar och behov.

Hemtagning av kunskap, liksom möjligheten för svensk forskning att exponeras är av väsentlig betydelse. Forskning och innovation är ett viktigt verktyg för att bygga framtidens kompetens, utveckla metoder och modeller samt demonstrera nya systemlösningar som binder samman teknik, affärsnytta och samhällsnytta på transportområdet.

– FoI-verksamheten är central för Trafikverkets förmåga att lösa sina uppgifter. Den bidrar också till samverkan, kunskapsutveckling och kompetensförsörjning. Vårt deltagande i Europe’s Rail stärker därför vår egen verksamhet men också svenskt näringsliv och akademi vilket i sin tur bidrar till tillväxt och nya jobb, menar Trafikverkets GD, Roberto Maiorana.

Källa: Trafikverket