Sveriges första slamförbränningsanläggning byggs i Umeå

Avloppsslam kan tas tillvara som ny resurs. Foto: Cultura Creative, Foto: Lena Granefelt. Johnér.

En miljon ton avloppsslam bildas varje år vid Sveriges kommunala reningsverk, varav cirka 100 000 ton i de fyra nordligaste länen. Idag läggs slam i huvudsak på deponi, men nya regelverk ställer hårdare krav på en ansvarsfull hantering. Istället för deponi vill Umeå Energi tillsammans med regionala vatten- och avfallsbolag ta tillvara slammet som resurs genom bland annat förbränning.

– Monoförbränning av slam renar kretsloppet från gifter, tar tillvara energi och skapar möjlighet till återföring av fosfor och askor till kretsloppet. Genom att undvika deponi kan betydande utsläpp av klimatgaser undvikas, säger Mårten Henriksson, affärsutvecklare Umeå Energi.

Sveriges första slamförbränningsanläggning byggs i Umeå
Landets första storskaliga monoförbränningsanläggning ska byggas intill Dåva kraftvärmeverk, där etableringsytor finns tillgängliga. I anslutning till nuvarande avfallshanterings- och energiåtervinningsanläggningar finns även goda möjligheter till synergier med befintlig verksamhet för energiåtervinning och infrastruktur. Den kommande Norrbotniabanan och Dåva terminal skapar förutsättningar för ett effektivt transportsystem med god logistik för regionala transporter.

Monoförbränning av slam är en beprövad teknik som redan förekommer på flera håll i Europa. Tekniken innebär att avloppsslammet förbränns utan tillsatser av andra bränslen eller substrat och är den mest mogna teknologin när det gäller att hantera slam och för möjlighet till återvinning av fosfor och andra ämnen.

Från samhällsutmaning till ny resurs
Den nya anläggningen möjliggör återvinning av både näringsämnen, råvara och energi. Monoförbränning renar kretsloppet från tungmetaller och destruerar skadliga ämnen som läkemedelsrester, PFAS/PFOS och mikroplaster. På EU:s råvarulista över kritiska bristämnen finns fosfor som genom förbränning kan utvinnas och återföras till kretsloppet. Samtidigt kan den energi som frigörs tas tillvara i form av el och fjärrvärme för Umeåborna.

Nytt samarbete i Norrland
Umeå Energi bildar tillsammans med flera samhällsaktörer ett nytt samägt bolag för att ta omhand och nyttja avloppsslammet som resurs. Den kooperativa verksamheten ska hantera mottagande, transport, logistik och förbränning av avloppsslam. Ett flertal kommuner i regionen, från Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland är positiva till gemensamt delägarskap och under våren pågår nu vidare beslutsprocesser i dessa kommuner.

–  Vi har samverkat med Umeå energi för att hitta en ansvarsfull lösning för hanteringen av slam. Förstudien visade att en förbränningsanläggning kan tillföra stor miljönytta och vara en långsiktigt hållbar lösning. Vi ser fram emot att delta i det fortsatta arbetet med att utveckla Norrslam tillsammans med övriga regionala intressenter, säger Robert Hansson, VD VAKIN.

Skärpt lagstiftning för cirkulär slamhantering att vänta
Nuvarande deponering av avloppsslam är inte hållbar. I en statlig utredning (SOU 2020:3) föreslår Klimat- och näringslivsdepartementet bland annat hur krav på utvinning av fosfor ur avloppsslam och förbud mot att sprida avloppsslam bör utformas nationellt.

– Cirkularitet är en grundförutsättning för ett resurseffektivt samhälle. Utifrån miljöförbättringar och förväntad lagstiftning är vi helt rätt i tiden med monoförbränningsanläggningen, både ur ett hållbarhets- och ekonomiskt perspektiv, säger Mårten Henriksson, Umeå Energi.

Kommunfullmäktige i Umeå har godkänt bildande av bolaget Norrslam AB. Byggstart för den nya anläggningen kan ske så snart upphandlings- och tillståndsprocesser är klara. Den nya monoförbränningsanläggningen vid Dåvaområdet beräknas ta tre till fem år att bygga upp och anläggningen planeras vara i drift 2026.