Försvarsmakten varnar: Utbyggd infrastruktur nödvändig när krigshotet ökar

Överstelöjtnant Per Wikblad, vid Försvarsmakten medverkade på Järnvägsforum Norr i Luleå.Foto Anders Carlsson
Överstelöjtnant Per Wikblad, vid Försvarsmakten medverkade på Järnvägsforum Norr i Luleå.Foto Anders Carlsson

”Det är allvar nu. Det är krig i Europa Det dör tusentals människor i Ukraina”. Så inledde Överstelöjtnant Per Wikblad, vid Försvarsmaktens högkvarters strategienhet sitt anförande på Järnvägsforum Norr i Luleå. Han lyfte fram hur viktigt det varit för det krigsdrabbade landet att hålla i gång infrastrukturen, och då framför allt elförsörjningen. Men betonade också att andra förutsättningar kommer att råda vid nästa stora konflikt.

 

”Vi ser i Ukraina hur viktigt det är att ha logistiken och infrastrukturen. Att kunna föra in och ut varor och tjänster och att ha el och vattenförsörjning för att kunna försörja hela landet”, sa Per Wikblad.
Han betonade att det inte bara gäller infrastrukturen inom landet utan också möjligheten att föra in varor och tjänster utifrån. Och i Ukraina har det framför allt skett via järnvägen. Även högnivåbesök som USA:s president och andra regeringschefer har anlänt via räls.

Prognosen just nu pekar på en betydligt högre konfliktnivå i världen de närmaste åren, uppgav Per Wiklund. Och den eller de konflikter som inträffar väntas pågå under en lång tid. Under konflikterna blir påverkansoperationer ett vanligt inslag. Det kan handla om allt från ekonomi till sabotage.

”Man kan slå split och tvivel i samhället, bygga in spänningar mellan samhällets beslutsfattare, mellan medborgare och mellan civila och militära aktörer”, sa Per Wikblad.

Hans budskap var dock att inte bara dra erfarenheter från Ukraina. Försvarsmaktens uppskattning är att nästa konflikt kommer att ha en annan karaktär. De sidor som är inblandade i konflikten får erfarenheter av vad som gått bra och vad som gått dåligt och kommer inte att upprepa tidigare misstag.

Ett kommande svenskt NATO-medlemskap innebär att en gemensam försvarsplanering kommer att ske för alla medlemsländer i Norden.

”I det är det väldigt viktigt att man har transporter inte bara inom Sverige utan över alla landsgränser här uppe så att man kan flytta resurser emellan länderna”, sa Per Wikblad.

När Nato förstärker sin östra flank mot Ryssland innebär det en kraftig ökning av personal. Och Sverige väntas behöva ta emot tusentals individer i de norra delarna av landet framöver. Det kräver också infrastruktur.

”Problemet är att ju längre upp i norra Sverige man kommer desto glesare blir det med järnvägar och vägar, så infrastrukturen är begränsad och det gör att det blir sårbarare, försörjningen är lättare att slå ut”.

Försvarsmakten efterlyser nu satsningar på infrastruktur som kan uppfylla de militära kraven och föreslår att medel för ändamålet ska sökas från olika EU-fonder.

”Den civila infrastrukturen måste också svara mot Försvarsmaktens behov. Den måste även vara robust och tåla störningar och ju sämre resiliens desto lättare är det för en fiende att slå ut den”, sa Per Wikblad.

 

Anders Carlsson