Ny järnväg mellan Byarum och Tenhult

Foto: Trafikverket

För är att förbättra restiden och att skapa förutsättningar för attraktiva och hållbara person- och godstransporter har Trafikverket ett projektet som omfattar en ny järnväg mellan Byarum ochTenhult i Jönköpings län. Projektet möjliggör nya trafikupplägg med tyngre och längre tåg och omledningsmöjligheter vid störningar, vilket är positivt för den ekonomiska hållbarheten.

Målet med projektet är att restiden mellan Jönköping-Värnamo ska understiga 50 minuter med persontåg. Projektet möjliggör även nya trafikupplägg med tyngre och längre tåg och omledningsmöjligheter vid störningar. Restiderna mellan Jönköping–Vaggeryd–Värnamo blir mer konkurrenskraftiga och får bättre förutsättningar och möjligheter till tillväxt/kompetensförsörjning, samt arbets- och studiependling. Den sociala hållbarheten gynnas av snabbare och bekvämare pendlingsmöjligheter i stråket Värnamo-Jönköping.

Projektet bidrar positivt till den ekologiska hållbarheten genom att det ökar järnvägens attraktivitet och konkurrenskraft och därigenom möjliggör för en överflyttning av transporter från väg till järnväg, med minskade koldioxidutsläpp som följd. Den nya järnvägssträckan innebär dock risk för intrångseffekter på närliggande naturreservat och riksintressen och kan eventuellt påverka biologisk mångfald, vilket kan vara negativt för den ekologiska hållbarheten.

 

bild

De fyra korridorerna är:

  • Korridor väst - väster om Eckersholm-väster om Hult
  • Korridor öst - öster om Eckersholm-öster om Hult
  • Korridor väst/öst - väster om Eckersholm-öster om Hult
  • Korridor öst/väst - öster om Eckersholm-väster om Hult

Tidsplan:

  • 2021–2023 Järnvägsplan del 1, lokaliseringsutredning
  • 2024–2028 Järnvägsplan del 2
  • 2027–2028 Bygghandling
  • 2029–2033 Produktion

Källa: Trafikverket