Flest åtgärdade avlopp finns i Göteborg, Halmstad, Markaryd och Värmdö

Foto: ferhat deniz fors/unsplash

De kommuner som just nu ligger i topp i Sverige sett till antalet åtgärdade små avlopp är Göteborg, Halmstad, Markaryd och Värmdö. Tillsammans har de bidragit med cirka 1200 godkända avlopp under 2022, vilket innebär att de står för hela 8 procent av det totala antalet åtgärdade avlopp i hela Sverige.

– Det är fantastiskt och förhoppningsvis en inspiration för de kommuner som ligger efter i sitt arbete med små avlopp. Under förra året åtgärdades totalt cirka 14 000 små avlopp i Sverige. En hög siffra kan tyckas, men ändå mer än 20 000 för få, sett till behovet, säger Caroline Harrå, branschutvecklare för VA och Små avlopp på VVS-Fabrikanterna

Nivån på åtgärdstakten i Sverige behöver ligga på 5 procent för att hålla beståndet av små avloppsanläggningar i bra skick. Med nuvarande åtgärdstakt på knappa 2 procent så är det en lång väg att gå. Sedan Aktionsgrupp Små avlopp började mäta åtgärdstakten 2015 har det blivit en minskning från 3,2 procent till idag knappt 2 procent. Det är en nedåtgående trend som är oroande i dessa tider när fokus i stället borde öka på vår vattenmiljö.

– Undermåliga små avloppsanläggningar riskerar att förorena våra dricksvattenbrunnar, sjöar och hav. Vi ser en ökad risk för övergödning och smittspridning vilket inte gynnar någon. När vi nu tydligt ser att avloppsskulden fortsätter växa och tyvärr även i en allt snabbare takt är detta ett problem vi måste göra någonting åt, säger Caroline Harrå.

En modern avloppsanläggning för ett så kallat enskilt avlopp håller normalt i cirka 20 år. Det innebär att cirka 36 000 av Sveriges totalt 720 000 små avlopp behöver åtgärdas varje år, för att åtgärdstakten ska anses som tillräckligt hög. Enligt den årliga enkäten från VVS-Fabrikanterna har antalet åtgärdade avlopp legat runt 18 500 i snitt per år under de senaste åtta åren.

Med andra ord var åtgärdstakten under 2022 knappt 2 procent. En hållbar åtgärdstakt som förhindrar att "skulden" växer behöva ligga på mer än det dubbla - runt 5 procent. Utöver detta har även svarsfrekvensen minskat i Aktionsgrupp Små Avlopps årliga enkät till Sveriges 290 kommuner.

– Det är oroande, säger Caroline Harrå. Detta underlag behövs för att följa utvecklingen och aktivt arbeta med frågan om små avlopp. Vi på VVS-Fabrikanterna efterfrågar mer samordning, fler gemensamma projekt och kunskapsutbyten för att tillsammans göra något åt det som rör vår vattenmiljö, annars ökar riskerna för övergödning och smittspridning i våra sjöar och vattendrag.

Fakta om små avlopp i Sverige
I Sverige finns 950 000 fastigheter med avlopp som inte är anslutna till kommunernas avloppsnät. Av dessa är 720 000 wc-avlopp. Enligt Havs- och vattenmyndigheten saknar 240 000 av dessa annan rening än slamavskiljning, och har därmed varit olagliga ända sedan 1969.

En modern avloppsanläggning har en teknisk livslängd på cirka 20 år. Därmed behöver minst fem procent av anläggningarna – det vill säga 36 000 – åtgärdas varje år, för att tillräckligt många ska vara i gott skick.

Källa: Aktionsgrupp Små Avlopp