Ostlänken - fokus på regionala nyttor och kostnadsreducering

Foto: Trafikverket

Trafikverket har avslutat planeringen av ett hoplänkat system av nya stambanor. Fokus i uppdragen från regeringen handlar om att utveckla järnvägen med fokus på arbetspendling och godstrafik.

Ostlänken är utifrån regeringens beslut inte längre del av ett hoplänkat system av nya stambanor. Utifrån den nya förutsättningen kommer Trafikverket att utreda och inarbeta lösningar som optimerar järnvägen med fokus på regionala nyttor.

Projektet ska fortsätta enligt gällande tidplan
Trafikverket fortsätter med genomförandet av Ostlänken enligt gällande tidplan och utifrån att den nya järnvägen ska öppna för trafik år 2035. I linje med regeringens beslut samt nuvarande nationella plan fortsätter parallellt arbetet med att identifiera och genomföra kostnadsreducerande åtgärder i projektet.

Redovisning av förändringar sker i juni
Senast den 30 juni kommer Trafikverket att redovisa om det finns förändringar av Ostlänken som kan genomföras och vilken effekt det får på tidplan och kostnader. Även resultatet av det löpande arbetet med att minska kostnaderna i projektet kommer att redovisas i juni, samt fortsättningsvis i samband med kommande årsredovisningar.

Källa: Trafikverket