Två hamnar toppar statistiken för sjöfarten 2022

Två hamnar i topp för sjöfartsåret 2022. Foto/Källa: Fredrik Broman

Trots skenande bränslepriser, hög inflation och krig i Europa står sjöfarten stabilt när det gäller godsleveranser till och från de svenska hamnarna. Passagerartrafiken har återhämtat sig efter nedgången till följd av pandemin. Två hamnar toppar Sjöfartsverkets statistik för sjöfarten 2022.

Efter en kraftig nedgång på grund av pandemin ser Sjöfartsverket att trenden är uppåtgående när det gäller passagerartrafiken.

– Passagerartrafiken har börjat öka igen de senaste två åren och börjar nu närma sig de nivåer vi såg innan pandemin. Det är färjetrafiken som står för den största delen av ökningen, säger Niclas Härenstam, kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket.

Sett till antal överstiger fjolårets kryssningar 2019 års volym. Men antalet passagerare på kryssningar är ännu inte tillbaka på samma nivåer.  Detta skulle kunna vara en konsekvens av att färre turister utanför Europa väljer kryssningar i Sveriges närområde efter Rysslands invasion av Ukraina.

Stabila godsmängder trots omvärldshändelser
De senaste åren har sjöfarten utsatts för prövningar. Containerbrist efter pandeminedstängningar av kinesiska hamnar, försenade leveranser efter stopp i Suezkanalen, krig i Ukraina med sanktioner mot Ryssland, brist på bemanning och drivmedelspriser som vissa dagar varit uppe på nivåer som motsvarar det tredubbla än för ett år sedan. Trots detta visar Sjöfartsverkets siffror att godsvolymerna varit stabila, med endast små förändringar, från 2008 och framåt.

– Sammantaget över åren ser vi tydligt att viljan att använda sjöfart inte påverkas. Nio av tio varor går via sjöfart till och från Sverige och det är glädjande att leveransen av basvaror fungerar så väl trots allt, säger Niclas Härenstam.

Flest passagerare i Helsingborg och mest gods i Göteborg
Det totala antalet anlöp ökade något under 2022, från 71 264 året innan till 75 083. Mest trafikerad bland Sveriges hamnar var Helsingborg, följt av Göteborg, Trelleborg och Ystad. Störst antal passagerare hade Helsingborgs hamn, följt av Stockholm, Ystad och Strömstad. När det gäller gods är det i Göteborg som störst mängd lastas och lossas, därefter Brofjorden, Trelleborg och Helsingborg.

bild

Statistiken är baserad på inkomna farledsdeklarationer till Sjöfartsverket för avgiftspliktiga fartyg med storlek 300 bruttoton eller större som lastat/lossat gods eller passagerare i Sverige.

*Forsea driver färjelinje mellan Helsingborg-Helsingör och står för en stor del av trafikmängden.

 
bild
Bilden visar hur fartygen rörde sig utanför Sveriges kuster 2022.