Stort vattenledningsarbete i centrala Örebro med stor påverkan på framkomligheten

Arbete med vatten- och avloppsledningar. Foto: Terése Andersson

Under 2023 sker ett omfattande arbete längs Rudbecksgatan för att säkra en hållbar vattenförsörjning för örebroarna. Arbetet kommer ha stor påverkan på framkomligheten i Örebro. Därför uppmanas örebroarna att gå, cykla, eller välja en annan väg om de behöver ta bilen.

Vatten- och avloppsledningarna längs Rudbecksgatan är från 1960-talet och är i dåligt skick. Risken för en större läcka, som påverkar vattenförsörjningen för verksamheter och fastigheter längs sträckan, ökar ju längre tid det dröjer innan befintliga vatten- och avloppsledningar byts.

– Genom att byta vatten- och avloppsledningar åtgärdar vi återkommande dricksvattenläckor och akuta utryckningar och underhållsarbete, som påverkar framkomligheten i området och leder till ökade driftkostnader. Vi minskar också risken för oplanerat avstängt dricksvatten hos närliggande fastigheter, säger VA-ingenjör Tove Dahlström.

Schaktfria metoder för att få arbetet gjort snabbare
Ungefär 2400 meter vatten- och avloppsledning ska bytas längs Rudbecksgatan, mellan Fabriksgatan och Rådmansgatan. Drygt 56 procent av arbetet görs med schaktfria metoder, som till exempel relining och rörspräckning.

– För att få arbetet gjort så fort som möjligt kommer vi använda schaktfria metoder där det går. Det innebär att inte hela ledningen behöver grävas upp. Istället räcker det med ett schakt i början och slutet på ledningen, säger Joakim Olsson, projektledare för vatten och avlopp.

– Tyvärr kan inte schaktfria metoder användas i de områden där vi ska byta serviser, alltså ledningar som förbinder en fastighets ledningar med de stora kommunala ledningarna. Dessa måste vi gräva upp, säger Joakim Olsson.

Längs Rudbecksgatan har dessutom några av ledningarna satt sig, det vill säga att vattnet inte rinner lika bra. Dessa ledningar måste grävas upp för att skapa bättre lutning.

Sms när vattnet stängs av
När arbete sker på vattenledningen kommer det finnas en tillfällig vattenledning för verksamheter och boende längs sträckan, men under en kortare tid kan vattnet tillfälligt behöva stängas av.

Inför att vattnet stängs av skickas sms till de som berörs. Meddelandet går ut som textmeddelande till mobiltelefoner och som röstmeddelande till fasta telefoner till alla som är över 16 år och har en telefon som är registrerad på folkbokföringsadressen i området.

Vi har en kontinuerlig kontakt med de verksamheter och fastighetsägare som påverkas av arbetet längs Rudbecksgatan.

Samordnas med andra arbeten för en hållbar infrastruktur
För att inte behöva stänga av Rudbecksgatan vid flera tillfällen samordnas arbetet under året med andra planerade arbeten för att säkra en hållbar infrastruktur i Örebro.

  • Mellan Österplan och Fabriksgatan kommer gatorna anpassas för det nya kollektivtrafiksystemet med snabbussar, som kallas BRT (Bus Rapid Transit). Arbetet är en fortsättning på det gatuarbete som redan gjorts mellan Tybble och Österplan.
  • Mellan Trädgårdsgatan och Engelbrektsgatan byts kablar, fundament, stolpe och armatur och vid cykelparkeringen på Våghustorget byts armatur, för att förbättra belysningen och skapa en tryggare miljö under årets mörka månader.
  • På flera platser längs Rudbecksgatan gör E.ON underhåll på befintliga elkablar samt lägger nya kablar för elnätet.

Butiker och restauranger har fortsatt öppet
Butiker och restauranger längs Rudbecksgatan har öppet under hela byggtiden. Inför byggstart kommer mer information om hur örebroarna kan nå butiker och restauranger i området.

– Arbetet längs Rudbecksgatan kommer genomföras i olika steg för att kunder, leveranser och annan kommunal service ska kunna ta sig fram. Det kan handla om att bygga om en sida eller en infart i taget, så att vi kan ha ett körfält öppet åt varje håll, säger Joakim Olsson.

Örebroarna uppmanas att gå, cykla eller välja annan väg
För att bidra till en god framkomlighet uppmanas örebroarna att gå eller cykla under tiden arbete sker längs Rudbecksgatan. De som av olika anledningar behöver ta bilen uppmanas att välja en annan väg. De som endast ska passera genom centrala Örebro uppmanas att köra via Glomman och E18/E20 för snabbast framkomlighet.

– Vi kan alla bidra till en bättre trafikmiljö under byggtiden. För att framkomligheten ska vara bra krävs att fler går eller cyklar och att alla de som behöver ta bilen väljer en annan väg, om de inte har ett ärende längs Rudbecksgatan. Det underlättar både för de som arbetar på platsen och de trafikanter som verkligen behöver åka längs Rudbecksgatan, säger Joakim Olsson.

Inför byggstart kommer mer information om vilka alternativa gator som rekommenderas. Preliminär byggstart är vecka 7 och hela arbetet längs Rudbecksgatan beräknas bli färdigt under vintern 2023.