Stockholm Exergi får nej för ny energianläggning i Lövsta

I Lövsta har Stockholms stad hanterat sopor och latrin allt sedan 1890-talet. Här fanns även en stor soptipp och två sopförbränningsanläggningar samt en järnvägslinje, Arkivbild

Mark- och miljödomstolen ger inte tillstånd till ett bygge av ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta i västra Stockholm. Enligt domstolen kan bygget medföra att miljögifter läcker ut i Mälarens vattenskyddsområde. Stockholm Exergis planer på att bygga en energianläggning i Lövsta har varit omstridda. Bland annat Naturvårdsverket och miljöförvaltningen har flaggat för miljörisker. En farhåga är att Mälaren kan förorenas.

Det har också domstolen tagit fasta på när de nu säger nej till kraftvärmeverket. Enligt domen kräver projektet muddring av botten som riskerar att sprida gifter.

– Domstolen har ansett att skyddet för den framtida dricksvattenförsörjningen i Stockholm med omnejd utgör ett tyngre vägande allmänintresse än behovet en ny energianläggning, säger rättens ordförande rådmannen Katarina Winiarski Dol i ett pressmeddelande.

Marken i Lövsta är kraftigt förorenad då man har har hanterat sopor i området sedan slutet av 1800-talet. Lösningsmedel från färg- och läkemedelsindustrin, bekämpningsmedel och avfall från kemisk industri har också behandlats här.