Hur hantera massor i infrastruktur- och anläggningsprojekt

Muddringen av farlederna in till Göteborgs hamn gav upphov till 14 miljoner kubikmeter lermassor. Foto: Göteborgs hamn

Trenden i samhället är att volymerna massor ökar. Med samhällets utveckling, tillväxt och infrastrukturarbeten följer stora massöverskott. Sanering av förorenade områden görs fortfarande främst genom så kallad dig and dump. Men fler metoder börjar tas fram för att finna lösningar som behandlar och renar massorna på plats, in situ.

– Jag hade förmånen att i början på 2000-talet få arbeta med ett gäng civilingenjörer som arbetade fram en metod för att återvinna förorenade muddermassor i anläggningsprojekt. Genom att blanda in bindemedel såsom aska och cement kunde massorna stabiliseras och göras byggbara, samtidigt som föroreningarna kapslades in genom solidifiering. Det är denna metod som ligger till grund för och har möjliggjort nya terminalytor i flera av de svenska hamnarna, säger Maria Paijkull som är advokat och specialiserad inom miljörätt.

Frågan är hur man löser utmaningen att återvinna mer, minska deponeringen och skapa ett cirkulärt materialflöde?

– Den stora frågan blir vad vi ska göra av med alla massor som uppkommer, vem ska ta hand om dem och hur ska de tas omhand? Här krävs att det tas ett helhetsperspektiv, och ett kanske förändrat förhållningssätt i förhållande till tidigare.

Genom att blanda in bindemedel kan massorna stabiliseras och användas cirkulärt samtidigt som föroreningarna kapslas in. Det är denna metod som ligger till grund för och har möjliggjort nya terminalytor i flera av de svenska hamnarna.