Trainalliance -Delårsrapport första halvåret 2022

bild trainalliance

 

April–juni 2022

  • Rörelsens intäkter ökade till 116,8 (26,7) mkr, varav 66 mkr i realisationsresultat från försäljning av Riksterminalerna i Sigtuna
  • Rörelseresultatet steg till 54,8 (3,5) mkr
  • Resultat efter skatt ökade till 43,3 (1,0) mkr
  • Resultat per aktie ökade till 1,64 kr (0,04)
  • Justerat substansvärde per aktie steg till 130,65 kr (67,98 kr vid årsskiftet)

 

Januari–juni 2022

  • Rörelsens intäkter tredubblades till 165,0 (55,3) mkr
  • Rörelseresultatet steg till 64,1 (7,6) mkr
  • Resultat efter skatt ökade till 49,1 (3,1) mkr
  • Resultat per aktie ökade till 1,86 (0,14) kr

Väsentliga händelser under kvartalet

       Train Alliance avyttrade Riksterminalerna i Sigtuna för 500 mkr. Affären genomförs successivt under andra halvåret 2022 efterhand som nytt ägartillstånd beviljas och registreras. Försäljningen medför ett realisationsresultat under andra kvartalet på 66 mkr, till vilket ytterligare ca 50 mkr beräknas inkomma när affären slutförs. Train Alliance ska fortsätta att förvalta anläggningen.

       Årsstämman omvalde styrelse och valde nya revisorer. Styrelsen fick även mandat att emittera aktier.

Övriga händelser

       Diskussioner inleddes om möjligheterna för Göteborgs Hamn att etablera en järnvägsansluten inlandsterminalverksamhet med direktkoppling till Göteborgs hamn. Avsikten är att kunna hantera transport och omlastning av trailers, containrar och fordon.

       Siemens Mobility tecknade ett 25-årigt hyresavtal med Train Alliance Sweden AB på en modern lokverkstad i Sverige. Train Alliance avser att projektera och uppföra anläggningen i Hallsberg. Verkstadens storlek och slutliga hyresnivå ska avtalas under tredje kvartalet.

 

Sigtuna tar form

En viktig händelse var att vi i juni avyttrade Rikskombitermina­lerna i Sigtuna, där vi stannar kvar som infrastrukturutvecklare och infrastrukturförvaltare på ett 25-årigt kontrakt. Anläggning­arna är färdigförädlade och af­fären frigör kapital så att vi kan fortsätta att bygga värden ge­nom markförädling och investe­ringar.

Göteborgs Hamn satsar på Stockholm

Under kvartalet tecknade vi ett samarbetsavtal med Göteborgs Hamn för att undersöka möjligheterna att etablera en järnvägs­ansluten inlandsterminal i Sig­tuna med direktkoppling till Göteborgs Hamn och dess fartygs­linjenätverk. Detta är ett viktigt steg för att kunna köra gods kli­matsmart till och från Stock­holmsområdet, och i linje med EU-projektet Shift2Rail. Göte­borgs Hamn och Train Alliance ska även säkerställa mark för en ny lokverk­stad i Göteborg för att stärka hamnens godsflöden och ge en ökad fordonstillgänglighet.

Samarbete med Siemens stärker Hallsberg

Vi tecknade även ett 25-årigt hyreskontrakt med en av världens främsta tågaktörer, Siemens Mobility AB, där Train Alliance ska projektera och leverera en komplett ny modern lokverkstad i Hallsberg. Nästa steg är att bestämma verksta­dens utformning och därmed hyresnivåer. Affärens långsiktighet bidrar starkt i vårt arbete med att utveckla Hallsberg till ett nationellt järn­vägscentrum. Vi noterar att en rad intressenter kontaktar oss med för­frågningar om etableringar i Hallsberg.

Train Alliance linjenät blir alltmer komplett

Arbetet på våra nya etableringsorter Malmö och Borlänge fort­går, med det övergripande målet att skapa ett linjenät av mo­derna verkstäder för godstrafiken med mål att finnas i de stora stråken och flödena från norr till söder.

Aktiviteter runt industrier i Norrland

Parallellt med våra egna projekt arbetar vi med utformningen av järnvägsanslutningar till ett logistikkoncept och större industri­satsningar i Norrland. Det är komplexa projekt med stora krav på tillgänglighet, kvalitet och kapacitet. Vi är stolta att kunna bidra i dessa stora satsningar.

Joakim Weijmer, VD

 

Fullständig delårsrapport bifogas detta pressmeddelande och återfinns på följande länk: https://www.trainalliance.se/for-investerare/finansiella-rapporter/

 

Denna delårsrapport är sådan information som Train Alliance är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 augusti 2022, kl. 11.30 CEST.