Dioxin återstår att sanera vid BT Kemi

Svalövs kommun varnar om att häva entreprenadkontraktet om entreprenören inte kan uppfylla sina åtaganden. Foto: Svalövs kommun

Saneringsarbetet i Teckomatorp är nästintill slutfört och de så kallade BT Kemi-föroreningarna har i samtliga delområden reducerats till halter som når uppsatta åtgärdsmål. Samtidigt finns en restförorening av dioxin kvar att hantera och Svalövs kommun varnar nu om hävning av entreprenadkontraktet om entreprenören inte kan uppfylla sina åtaganden.

Under behandling genom termisk in situ har projektet upplevt problem med inträngande grundvatten som har hämmat temperaturutvecklingen. Den måltemperatur på 300 grader som fastställdes under projekteringsarbetet har med det inte kunnat nås i hela det termiska behandlingsområdet.

Trots detta har de så kallade BT Kemi-föroreningarna (fenoxisyror, klorfenoler och klorkresoler) kunnat behandlas med godkänt resultat.

I en mycket begränsad del av det termiska området har det dock bildats en restförorening av dioxin. Föroreningen är en nedbrytningsprodukt som orsakats av att måltemperatur inte har uppnåtts. Dioxin fanns inte i jämförbart höga halter inom området innan termisk behandling påbörjades.

Svalövs kommun, och tillsynsmyndighet Länsstyrelsen i Skåne län, vill se halterna av dioxin reducerad till uppsatta åtgärdsmål enligt tillsynsmyndighetens beslut. Entreprenörens tekniska partner har föreslagit en fortsatt termisk behandling med en uppgraderad anläggning. Entreprenören har dock meddelat att man inte kan bära kostnaden av en sådan fortsatt behandling då entreprenaden har nått sitt takpris. Svalövs kommun har, genom utsett ombud, meddelat varning om hävning av entreprenadkontraktet då entreprenören inte kan uppfylla sina åtaganden.

Entreprenören har tio dagar på sig att lämna svar på varning om hävning. Därefter, om inget framkommer som innebär att varningen kan dras tillbaka, är det kommunstyrelsen som beslutar om ifall hävning av entreprenadkontraktet ska verkställas. Med anledning av det kan det komma att hållas ett eventuellt extrainsatt kommunstyrelsemöte den 26 juli 2022.

Restföroreningen ligger idag innesluten i det termiska behandlingsområdet genom plåtspont och ett betonglock. Den sprids inte och utgör varken fara för den omgivande miljön eller för människors och djurs hälsa.