Regionala flygplatser får utökat stöd

100 miljoner kronor går till ökat driftstöd till regionala flygplatser. Foto: Swedavia

Med anledning av coronapandemin föreslår regeringen i sin tredje extra ändringsbudget till riksdagen att 100 miljoner kronor ska gå till ett tillfälligt ökat driftstöd till kommuner för driften av regionala flygplatser. Regeringen föreslår också att stödet till flygtrafikledning på regionala flygplatser utökas med 26,5 miljoner kronor.

- I vårt avlånga land har flyget en viktig roll i transportsystemet. Flyget är viktigt inte bara för tillgänglighet utan också för att samhällsviktiga transporter som ambulansflyg och brandflyg ska kunna genomföras effektivt. Den fortsatta pandemin har inneburit att flygplatser löper risk för nedläggning. För att trafikledning och samhällsviktigt flyg ska kunna upprätthållas trots minskad flygtrafik ökar därför regeringen stödet till dessa i en extra ändringsbudget, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Coronapandemin har inneburit att resandet på de icke-statliga regionala flygplatserna i Sverige återigen har minskat till mycket låga nivåer. Majoriteten av dessa flygplatser befinner sig därför i en svår ekonomisk situation och löper ökad risk att läggas ner. Detta skulle kunna medföra att tillgängligheten till olika regioner i landet försämras och att förutsättningarna att bedriva samhällsviktiga flygtransporter äventyras.

Regeringen föreslår därför i en tredje extra ändringsbudget att ett tillfälligt ökat driftstöd ska kunna ges till kommuner för driften av de regionala flygplatserna. Stödet föreslås uppgå till 100 miljoner kronor. Inräknat det årliga ordinarie driftstödet till de regionala flygplatserna, som också ligger på drygt 100 miljoner kronor, innebär det att staten i år i det närmaste fördubblar stödet, det vill säga ger över 200 miljoner kronor.

Stödet betalas ut till de kommuner som beslutar om driftstöden till sina flygplatser. Alla flygplatser som normalt sett får statligt driftstöd kommer att kunna få del även av det ökade stödet. Till följd av pandemin kommer även de icke-statliga flygplatser där det bedrevs inrikes reguljär linjefart under hela 2019 kunna få del av stödet.

Den minskade flygtrafiken med anledning av pandemin har också lett till att leverantörer av flygtrafiktjänster har drabbats ekonomiskt eftersom de finansieras av avgifter som flygbolag betalar för att flygledas genom svenskt luftrum.

För att säkerställa att flygtrafikledningen kan fortsätta att verka på regionala ickestatliga flygplatser föreslår regeringen att den stödåtgärd som beslutades våren 2021 utökas, detta då behovet av stöd visat sig större än beräknat. Stödåtgärden innebär en möjlighet till återbetalningspliktiga lån för att täcka de underskott som leverantörerna av lokal flygtrafikledning har under 2020 och 2021. Regeringen förslår att 26,5 miljoner kronor avsätts för detta ändamål och att lånen ska återbetalas på fem år från 2023.