Scandinavian Biogas investerar i norra Europas största anläggning för flytande biogas

Foto: Doruk Yemenici/Unsplash

Biogasanläggningen i Gladö Kvarn byggs ut för att möta efterfrågan på flytande biogas.

Andra halvåret 2023 beräknas den utbyggda anläggningen i Gladö Kvarn på Södertörn för produktion av flytande biogas (Bio-LNG) vara klar. Anläggningen kommer att producera 220 GWh flytande biogas per år, och den blir med detta den största i sitt slag i norra Europa. Den tidigare största anläggningen är norska Skogn, som även denna ägs av Scandinavian Biogas. Som jämförelse motsvarar 220 GWh en energimängd på 22 miljoner liter diesel.

Scandinavian Biogas kommer att investera 300 miljoner i anläggningen som kommer att flytandegöra både biogasen från Gladö Kvarn men också biogasen från produktionsanläggningen i Henriksdal i Stockholm. Den senare når Gladö Kvarn via ett utbyggt gasnät för att där omvandlas till flytande form. Fördelen med att göra gasen flytande är att den då bara tar en sjättedel så mycket tankvolym i anspråk jämfört med komprimerad gas och på så sätt blir logistik och användning betydligt mer kostnadseffektiv vilket gör det möjligt att sälja produkten i hela Europa.

I projektet samarbetar Scandinavian Biogas med Gasnätet Stockholm gällande gasinfrastuktur och med Stockholm Vatten och Avfall på Henriksdal. Utrustningen för flytandegöring av biogasen kommer från franska Air Liquide. Anläggningen byggs med beprövad teknik men är den första som levereras i denna storlek.

Naturvårdsverkets program Klimatklivet har beviljat investeringsstöd om 135 MSEK till projektet baserat på att detta ger en stor minskning av koldioxidutsläpp genom att ersätta fossila bränslen. Naturvårdsverkets beslut att stödja projektet är baseras på kravet att de investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.

”Efterfrågan på flytande biogas pekar starkt uppåt. Flytande biogas används i allt större utsträckning inom tunga transporter, men vi bedömer att det i framtiden även kommer att finnas en marknad inom shipping och industri, ja även i framställningen av fossilfritt stål förväntas biogasen få en viktig roll. Dessutom ökar tillgången på insatsvaror för att framställa biogas. Därför har vi tillsammans med våra samarbetspartners beslutat satsa på denna utbyggnad som gör anläggningen på Gladö Kvarn till norra Europas största”, säger Matti Vikkula, koncernchef för Scandinavian Biogas.

-”Vår ambition är att gasnätet som finns i Stockholm ska växa i takt med att staden växer. Dels ökar tillgången till matavfall när stockholmarna blir fler, dels blir behovet av hållbara energikällor allt viktigare i takt med befolkningsökningen”, säger Cecilia Hedqvist, vd på Gasnätet Stockholm.