Formas finansierar tvärvetenskaplig forskning om infrastruktur

Projektet har fokus på transportinfrastruktur. Foto: Calluna

Formas har bifallit ett stort utvecklingsprojekt som ska skapa ett analysverktyg som integrerar både sociala, ekonomiska, ekologiska och kulturhistoriska intressen vid planering av vägar och järnvägar i städer. 

Projektet är ett samarbete mellan Calluna, Chalmers tekniska högskola, KMV Forum, numera Norconsult, Trafikverket och Göteborgsregionen. Det beviljade projektet omfattar nästan 4 miljoner kronor och spänner över två års tid. 

 – Att Formas har beslutat att finansiera detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt är ett ytterst positivt besked och jag gläds åt att få jobba med detta projekt de närmsta åren, säger Oskar Kindvall som är projektets initiativtagare. 

I Formas utlysning Från forskning till tillämpning för ett hållbart samhälle framgår att de sökt projekt där olika aktörer i samhället samverkar så att forskningsresultat, tillsammans med kunskap och beprövad erfarenhet hos behovsägare, kan omsättas till lösningar som kan tillämpas och komma till nytta i samhället och verkligen bidrar till omställningen till socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbara samhällen. 

 – Projektet har fokus på transportinfrastruktur eftersom förändringar i infrastrukturens utformning har en så stor inverkan på alla andra delar av samhällsutvecklingen och för att behovet är stort av att i förväg bättre förstå alla effekter av alternativa vägval, berättar Oskar Kindvall.

Planen är att bygga vidare på ett redan framtaget verktyg och att sedan testa och tillgängliggöra analysverktyget i ett antal fallstudier i samarbete med Trafikverket och Göteborgsregionen. Verktyget förväntas bidra till att potentialer och känsligheter kan förutses och lyftas i ett tidigt skede av planeringsprocessen.