Jämtlandsfjällen riskområde när det gäller ras

Områden med förhöjd rasrisk innebärar stora kostnader om marken rör på sig. Foto: Länsförsäkringar Jämtland.

I en rapport från Statens geotekniska institut och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap slås det fast att Jämtlandsfjällen är ett riskområde när det gäller ras, särskilt kring Åre. Rasrisken är en kombination av flera faktorer. Åre ligger på avlagringar av sand och grus från ett stort antal så kallade slamströmmar som skett sedan istiden.

Än så länge är risken för ras relativt låg men i områden med mycket bebyggelse har också mycket träd och annan växtlighet tagits bort, det som håller fast marken och skyddar mot ras. I kombination med ett mer nyckfullt väder och stor nederbörd ökar risken.

För någon som till exempel bygger ett nytt hus i ett område med förhöjd rasrisk kan det innebära stora kostnader om marken rör på sig. Huset kan bli svårare att försäkra med undantag i villkoren för skador kopplade till rasrisken.

– Vi måste alltid göra en riskbedömning och i det värsta scenariot kan vi inte försäkra en fastighet för att risken är för stor. Vi har sett enstaka fall där nybyggda hus börjat röra på sig nästan omgående. Då är det en svår situation och mycket olyckligt för både oss och fastighetsägaren, säger Hans Löfgren på på Länsförsäkringar Jämtland.

Länsförsäkringar Jämtland samverkar med flera aktörer i Jämtlands län för att ha en dialog kring risker nu och i framtiden.

– Det är viktigt att vi har en utveckling av bygden som innebär bland annat nybyggnation. Det är bra för länet och oss som bor här men vi behöver också tänka på långsiktiga konsekvenser av exploatering och hur vi parerar klimatförändringarna, säger Hans Löfgren.