Dubbelspårsutbyggnad mellan Ängelholm och Maria station i Helsingborg ökar framkomligheten på Västkustbanan mellan Malmö och Göteborg

Ängelholms station byggs om i samband med dubbelspårsutbyggnaden. Illustration: Sweco

Som en del av utbyggnaden av Västkustbanan byggs 24 kilometer dubbelspår på en sträcka som tidigare varit enkelspårig mellan Ängelholm station och Maria station i Helsingborg. I projektet ingår även ombyggnationen av fyra stationer längs med sträckan: Ängelholm, Ödåkra, Kattarp och Maria. I maj 2024 ska hela projektet stå klart.

Text: Annika Wihlborg

Utöver att bygga ut till dubbelspår samt bygga om fyra befintliga tågstationer kommer även sju plankorsningar att ersättas med nyanlagda planskilda korsningar. De planskilda korsningarna innebär att järnvägen går på nya broar över vägar, vilket ökar säkerheten. 19 järnvägsbroar, två vägbroar och en gångbro byggs. Nya växlar, kontaktledningar och signalsystem kommer också installeras längs sträckan. Projektet inleddes 2020 och avslutas 2023. De nya spåren väntas kunna tas i bruk under senare delen av 2023 och projektet i sin helhet ska vara slutfört i maj 2024.

 

bild
 Maria station ligger i slutet av dubbelspårsutbyggnaden. Illustration: ABAKO Arkitektkontor AB

 

Nio veckors tågavstängning under hösten

–En av de största utmaningarna i det här projektet är det faktum att vi har relativt snäva tidsramar för ett så pass omfattande projekt. Samtliga etapper ska stå klara i januari 2024. För att kunna genomföra de arbeten som krävs planerar vi att stänga av all tågtrafik mellan Ängelholm och Helsingborg i nio veckor med start i höst. Under den perioden ska mycket hinnas med, bland annat ska ett antal broar som byggts vid sidan av järnvägsrälsen lyftas på plats. Eftersom det förekommer inte mindre än tjugotvå broar i projektet så är dessa arbeten relativt omfattande, säger Henrik Andersson, Trafikverkets projektledare för dubbelspårsutbyggnaden mellan Ängelholm och Maria station.

Maxhastigheten begränsas på delar av sträckan

De nya järnvägsspåren anpassas för högsta tillåtna hastighet 250 km i timmen. På delar av sträckan begränsas dock maxhastigheten till 200 kilometer i timmen. Trafikverket har upphandlat Skanska som entreprenör i projektet och de förberedande arbetena inleddes under sensommaren 2020. Hittills har man bland annat röjt och avverkat växtlighet längs sträckan för att frigöra plats åt det nya spåret. Några hus har också rivits längs med sträckan. Dessutom har en gång- och cykelport rivits. För att tågen ska kunna köras i högre hastigheter behöver även några järnvägskurvor rätas ut, ett arbete som kommit långt under det första halvåret av projektet.

 

bild
Ödåkra station. Visionsbild som visar hur Ödåkra station kommer att se ut när upprustningen är klar. Illustration: Sweco.

 

Moderniserar och bygger om fyra stationer längs med sträckan

På Ängelholms station byggs bland annat en ny gångbro som ska förbinda plattformarna. Stationerna Kattarp, Ödåkra och Maria kommer att genomgå ombyggnader av spår och plattformar.  Stationerna moderniseras och anpassas dessutom till den resandeökning som förväntas ske i framtiden. Efter ombyggnad av stationerna kommer stationsmiljöerna att vara säkrare och enklare att använda.

–Vi tar tillfället i akt att modernisera de stationer som är i stort behov av det. När hela projektet är färdigställt kommer dessa stationer att vara mer tidsenliga och användarvänliga. Ombyggnaden gynnar även gång och cykel som anslutningsresa till kollektivtrafikresor, säger Henrik Andersson.

 Hela projektet beräknas kosta 2,4 miljarder enligt 2016 års prisnivå.

 

bild
Kattarp station. Längs med sträckan finns fyra stationer som moderniseras på olika sätt. Illustration: ABAKO Arkitektkontor AB

En sista enkelspårsträcka återstår på Västkustbanan

Genom att bygga ut hela Västkustbanan till dubbelspår kommer tågen att kunna köras oftare och med kortare restider. När sträckan Ängelholm- Maria färdigställts till dubbelspår återstår endast den 4,5 kilometer långa sträckan Maria-Helsingborg C som enkelspårig längs hela Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö. Trafikverket förbereder för närvarande en planprocess och genomförandet av den sista dubbelspårsetappen på Västkustbanan, mellan Maria station och Helsingborg C. Trafikverket har tidigare översiktligt utrett möjliga lösningar för att bygga ut sträckan till dubbelspår, både i markförlagt läge och i tunnel. Det finns dock ännu inget beslut kring om den aktuella sträckan ska byggas ut till dubbelspår.

 

bild
Henrik Andersson, Trafikverkets projektledare för dubbelspårsutbyggnaden mellan Maria station och Ängelholm. Foto: Trafikverket