Mälarfarlederna fördjupas

En miljon kubikmeter muddermassor ska omhändertas när projekt Mälarfarlederna inleds. Foto: Sjöfartsverket

Till hösten inleder Sjöfartsverket arbetet med att muddra farlederna in till Västerås och Köping. Syftet med muddringsprojektet är att öka såväl lastkapaciteten som sjösäkerheten längs farlederna. Projektet beräknas vara klart under 2024.

– Genom att muddra farlederna gör vi det möjligt för fler och större fartyg att nå fram till hamnarna i både Västerås och Köping. De båda städerna utgör en geografiskt viktig placering i det att man via hamnarna når ut till hälften av svenska folket och en tredjedel av svensk konsumtion, inom en 15 mils radie, säger Joel Smith, infrastrukturdirektör vid Sjöfartsverket.

Muddringsprojektet som går under namnet Mälarfarlederna utgörs av ett delat ansvar mellan staten och kommunerna. Där hamnområdena i Västerås och Köping muddras i kommunal regi, samtidigt som Sjöfartsverket i rollen som statlig myndighet genomför muddringarna längs med de allmänna farlederna.

Sammanlagt omhändertas cirka 1 miljon kubikmeter muddermassor inom ramen för projektet, massor som sedan återtippas i så kallade dumpningsområden. Utav den totala mängden muddermassor kommer cirka 35 000 kubikmeter förorenade muddermassor hanteras på land. De förorenade massorna blandas med slagg och cement vilket bidrar till att minimera miljöpåverkan. Massorna blir sedan mer stabiliserade markytor som företag kan använda för mellanlagring i nära anslut till hamnarna.

– Projektet med att muddra farlederna in till Västerås och Köping går hand i hand med regeringens klimatpolitiska mål om att främja överflyttningen av godstransporter från land till sjö. Genom att nu göra det enklare för fler att välja sjöfarten bidrar vi samtidigt till att minska det hårt belastade vägnätet i regionerna, säger Joel Smith.