VA Syd minskar risken för källaröversvämningar

Ledningsarbete pågår mellan Mariehage förskola och kanalen. Foto: VA Syd

Färre översvämningar och en renare kanal blir resultatet när VA Syd nu bygger om ledningarna vid Mariedalsvägen och kanalen i Malmö. En lekplats har tagits i belägring och barnen på Mariehage förskola har första parkett mot grävskopor och stora, spännande maskiner. VA Syd bygger ett nytt utlopp i kanalen och anlägger en ny dagvattenledning mellan det nya utloppet och det befintliga ledningsnätet vid korsningen Mariedalsvägen/Kilian Zollsgatan i Malmö.

Regn-, och avloppsvatten från Slottsstaden leds idag i kombinerade ledningar till Turbinens pumpstation. Vid kraftiga regn blir belastningen så hög vid Turbinen att VA Syd måste använda sig av säkerhetsfunktionen bräddning – det vill säga att orenat avloppsvatten släpps ut i kanalen för att undvika översvämning på andra håll. VA Syd har nu separerat ledningarna i Slottstaden så att regnvatten och avloppsvatten leds var för sig.

– Genom det här projektet minskar bräddningarna till kanalen och risken för källaröversvämningar. Vi minskar även belastningen på Turbinens pumpstation och energin som går åt till att pumpa ett relativt rent vatten till reningsverket, säger Katarina Erlandsson, projektingenjör på VA Syd.

Arbetet pågår sedan oktober 2020 och beräknas vara klar under hösten 2021.