Lagstftning dröjer för små avlopp

En modern avloppsanläggning håller normalt i cirka 20 år. Bild: Kunskapscentrum Små Avlopp

Under förra året åtgärdades 18 780 små avlopp i Sverige. Det är lägre än snittet de senaste sex åren. Nyligen sköt regeringen upp ett förslag om obligatoriska avloppsdeklarationer som skulle kunna höja åtgärdstakten. Dåligt fungerande avlopp innebär risk för övergödning och smittspridning. Det hotar både dricksvatten, badvattenkvalitet och biologisk mångfald.

– Många sjöar och vattendrag drabbas av föroreningar från små avlopp. Därför måste fler fastighetsägare åtgärda sina avlopp. Avloppsdeklarationer skulle hjälpa både kommuner och fastighetsägare att få koll på avloppen, säger Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas Råd.

En modern avloppsanläggning håller normalt i cirka 20 år. Det innebär att av Sveriges totalt 720 000 små avlopp behöver 30 000 åtgärdas varje år för att vara i gott skick. Men enligt en årlig enkät från VVS-Fabrikanternas råd har antalet åtgärdade avlopp de senaste fem åren legat på i snitt 20 000 per år.

Redan 2018 föreslog en statlig utredning en avloppsdeklaration. Det innebär att de som har ett avlopp som inte är kopplat till kommunens reningsverk ska låta en oberoende part undersöka statusen på avloppet vart sjunde år. Regeringen har flera gånger skjutit upp förslaget – senast nu i mars blev propositionen uppskjuten på obestämd tid.

– Det är frustrerande att regeringen gång på gång skjuter upp något som skulle skapa ordning och reda bland de små avloppen. Nu har vi i stället 240 000 små avlopp i Sverige som har varit olagliga i 50 år, säger Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas Råd och samordnare för Aktionsgruppen små avlopp.