Regeringen söker EU-stöd för fem infrastrukturprojekt

Skandiahamnen är ensam om direktanlöp Europa-Fjärran Östern för containertrafik. Foto: Göteborgs hamn.

Regeringen har beslutat att tillstyrka fem svenska infrastrukturprojekt för vidare ansökan till EU:s fond för ett sammanlänkat Europa, CEF. Fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF har utlyst en möjlighet att ansöka om medel för infrastrukturprojekt som syftar till att bland annat avlägsna flaskhalsar, förbättra möjligheter att flytta över gods till järnväg och överbrygga så kallade ”missing links” i transportsystem. Utlysningen riktar sig till arbeten med att ta fram studier och tekniska underlag.

x

Inseglingen till Luleå hamn. Foto: Sjöfartsverket

– Med smart infrastruktur bygger vi Sverige starkt. Jag är glad det finns flera bra projektförslag som regeringen nu kan tillstyrka. Sverige har projektdeltagare i fler än 10 procent av EU:s samtliga CEF-projekt – det är en imponerande siffra för ett av Europas minsta länder, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Trafikverket har samordnat ansökningsprocessen i Sverige och regeringen tar slutgiltig ställning till projekten innan ansökningen skickas in till EU:s fond för ett sammanlänkat Europa. Kostnaden för projekten är cirka 47,8 miljoner euro varav den ena hälften söks i bidrag och den andra hälften är egenfinansiering.

Regeringen tillstyrker följande fem objekt:

  • Järnvägsprojekt genom Berslagen, Hallsberg – Degerön, delen Hallsberg – Stenkumla.
  • Järnvägsprojekt Sundsvall-Dingersjö del av Ostkustbanan och Bottniska korridoren.
  • Järnvägsprojekt Norrbotniabanan – delen Ytterbyn-Bureå.
  • Farleds- och hamnprojekt Skandiaporten, Skandia Gateway – Göteborg.
  • Farleds- och hamnprojekt Malmporten, The Iron Ore Port II – Luleå.