Länsstyrelsen och Trafikverket positiva till östlig ringväg i Trelleborg

Detaljplanen för östra delen av ringvägen är nu ett steg närmare antagande, i och med att granskningsperioden har passerats. Foto: Trelleborgs kommun

Detaljplanen för östra delen av ringvägen i Trelleborg är nu ett steg närmare antagande, i och med att granskningsperioden har passerats. Ett 50-tal synpunkter lämnades in under granskningen.

Länsstyrelsens bedömning är att det krävs mindre kompletteringar när det gäller höjdsättning av vägen på begränsad sträcka, beskrivning av markföroreningar samt beskrivning av transport av farligt gods. Under förutsättning att detta görs har Länsstyrelsen inte några kvarstående synpunkter.

Trafikverket lyfter i sitt yttrande inte fram några argument emot förslaget till detaljplan, men skriver att man ser behov av fortsatt dialog mellan kommunen och Trafikverket, bland annat om bullerskydd och trafikflöden. Den dialogen är påbörjad och flyter på bra.

– Det är mycket positivt för hela kommunen att vi genom dialog har kunnat nå fram till Trafikverket och Länsstyrelsen. Nu är vi ett steg närmare att förverkliga planerna som är en förutsättning för Trelleborgs fortsatta tillväxt. Självklart ska vi fortsätta dialogen med Trafikverket, säger Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborgs kommun.

– Det är väldigt glädjande att myndigheterna är positiva i sina yttranden. Kuststad 2025 kommer att bidra till en positiv utveckling i hela sydvästra Skåne, säger Fredrik Geijer, kommundirektör i Trelleborgs kommun.

Östra ringvägen är en del av stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025. Kuststad 2025 innebär satsningar på stadsutveckling, näringsliv och infrastruktur. Bland annat planeras för 4000-5000 bostäder i det gamla hamnområdet samt ett logistikcenter med möjlighet till omlastning mellan väg, järnväg och sjöfart.