Örebro bidrar i utvecklingen av framtidens infrastruktur

Region Örebro vill se högre hastigheter på våra järnvägar. Foto: SJ

Högre hastigheter på landets järnvägar, internationella hänsynstaganden och alternativa finansieringsmöjligheter. Det är några av de saker som samhällsbyggnadsnämnden tror skulle vässa både Örebro läns och Sveriges transportinfrastruktur.

I slutet av oktober överlämnade Trafikverket förslag på inriktningsunderlag inför framtagande av nationell plan för transportsystemet till regeringen. Inriktningsunderlaget skickades ut för synpunkter till en rad myndigheter, däribland Region Örebro län. Möjligheten att lämna in synpunkter har samhällsbyggnadsnämnden tagit vara på och i det remissvar som behandlades vid dagens sammanträde finns många olika punkter som syftar till att ytterligare utveckla länet som transport- och logistiknav.

– I det stora hela är Trafikverkets förslag bra men det finns vissa delar som vi ser möjliga att vidareutveckla. Trafikverket har till exempel tidigare visat att satsningar som gör det möjligt för tågen att köra i 250 kilometer i timmen är både effektiva och kostnadsmässigt kloka. I vårt svar ber vi därför om åtgärder för att möjliggöra en höjning av standarden på den nationella järnvägen, säger Nina Höijer (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Vidare skriver nämnden i sitt svar att nya stambanor inte bör vara en del av den kommande nationella planen.

– Vår bedömning är att nya stambanor kommer att ta allt för mycket resurser i anspråk och därmed konkurrera ut många andra satsningar som vi tycker är minst lika viktiga att genomföra, säger Nina Höijer.

En annan viktig fråga är behovet av att tänka stort då varken Örebro län eller Sverige är isolerade öar.

– Vi får inte missa den internationella aspekten. Vi påverkas av hur infrastrukturen ser ut i våra närliggande länder liksom de påverkas av vår nationella infrastruktur. Jag tycker det är viktigt att vi lyfter blicken och skapar gränsöverskridande stråk till glädje för alla de företag som ägnar sig åt export och import, säger Nina Höijer.

Avslutningsvis lyfter Nina Höijer vikten av att våga tänka nytt, inte minst när det gäller de ekonomiska delarna.

– I arbetet med att förverkliga tanken på en restid under tre timmar mellan Stockholm och Oslo har vi sett att nya järnvägar kan byggas på kommersiell grund för att sedan finansieras med avgifter. Vi vill därför uppmana regeringen att utreda alternativa finansieringsformer för infrastrukturobjekt, säger Nina Höijer.