Kommuner och företag värnar Godstråket genom Bergslagen

Kommuner värnar Tåg i Bergslagen. Foto: Tåg i Bergslagen

Kommuner och företag längs Godsstråket genom Bergslagen tror på en god framtid i stråket. Därför går de nu ut i en gemensam skrivelse till berörda regioner, kollektivtrafiknämnder, Trafikverket och Tåg i Bergslagen med en vädjan om att tillsammans förbättra förutsättningarna för att både personer och gods ska kunna resa på stråket. Risken är annars stor att framför allt persontrafiken skärs ner.

Sträckan som i första hand avses – mellan Gävle och Örebro – kantas av många stora företag. Stråket är en självklar väg för gods till och från bl.a. Gävle och Göteborgs hamnar. Men även persontrafiken behövs på sträckan för att underlätta arbetspendling och tillgänglighet till utbildningar.

Författarna till skrivelsen betonar att sträckan är vägen in för många högskolestudenter med närhet till Örebro Universitet, Högskolan Dalarna, Sveriges lantbruksuniversitet i Skinnskatteberg och Högskolan i Gävle.

Det är också persontrafiken som är hotad om det förslag som Tåg i Bergslagens ägarregioner presenterat genomförs.

De kommuner som berörs av en sämre persontrafik ligger alla i utkanten av sina respektive län. Kommunerna är ofta brukskommuner och har i varierande grad av landsbygdsutmaningar. Den lågkonjunktur vi gått in i innebär att vi riskerar hög arbetslöshet, samtidigt som behovet av utbildad arbetskraft är stort. Kraven på transportsystemen och behovet av effektiva transporter ökar för att kunna möta krisens konsekvenser, påpekar de kommuner och företag som ställt sig bakom skrivelsen.

Detta resonemang förstärks av behovet av kapacitet för transport av gods och personal som de många stora och framgångsrika företagen längs stråket har, och för vilka en försämrad persontrafik skulle kunna vara förödande.

Många av företagen i stråket är viktiga för Sveriges export och tillhör de världsledande företagen i sina branscher. Under de senaste åren har de omsatt mer pengar än någonsin och en av deras största utmaningar är kompetensförsörjning, skriver kommunerna som nu hoppas på förbättrade förutsättningar för både människor och gods läng Godsstråket genom Bergslagen.