Lidköpings kommun ökar inkomster för vattenförsäljning med 1,9 miljoner kronor

Priset på vatten höjs till 4,89 öre per kubikmeter. Arkivbild

Vara kommun köper idag vatten från Lidköpings kommun. Nuvarande avtal är föråldrat vad gäller omfattning och principer för kostnadsberäkning. Ett nytt avtal har under våren arbetats fram med hjälp av en extern konsult. Kostnaderna för vattenleveransen i det nya avtalet baseras på aktuella vattenvolymer och de faktiska kostnader som Vara kommuns vattenleverans orsakar.

Avtalstiden omfattar 4 år med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år, med start 1 januari 2021. Omförhandling av priset sker vartannat år och uppföljning av avtalet sker årsvis. Avtalet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Lidköping och Vara godkänner avtalet och att besluten vinner laga kraft.

Prishöjningen innebär att priset höjs per kubikmeter till 4,89 öre, vilket är mer än en fördubbling gentemot tidigare prisnivå. Det motsvarar 1,9 miljoner kronor i ökade intäkter för Lidköpings kommun. För Vara kommun innebär det nya avtalet en kostnadsökning om cirka 6 procent på Vatten- och avlopp, vilket kommer att påverka taxorna från och med 2022. För 2021 kommer de ökade kostnaderna att hanteras inom befintlig budget.

– Det är skönt att vi nu kommit överens om principerna för vattenleveransen och dess kostnader. Vi vill se framåt och verka för en gemensam vattenförsörjning i hela vårt område, säger Jonas Sundström och Gabriela Bosnjakovic. Det är nu vi borde kraftsamla för en gemensam VA-försörjningsplan, för att på lång sikt verka för en stabil och säker vattenförsörjning i hela vårt verksamhetsområde. Oppositionsråden Rasmus Möller och Fredrik Nelander ser detta som en framtida långsiktig lösning.

Det gamla avtalet sägs i och med denna överenskommelse upp i förtid med motivet att kostnadsnivån inte var i enlighet med självkostnaden för vattenleveransen.