Hållbarhet inom tillverkningsindustrin kräver vattenhushållning

70 procent av allt vatten som förbrukas används av industrin. Arkivbild

Långsiktig hållbarhet har många aspekter, en del mer uppenbara än andra. Vatten är något som ofta förutsätts finnas i obegränsad mängd. Nära nog 70 procent av allt vatten som förbrukas i Sverige, idag, används av industrin. För många av användningarna finns det alternativ som både är bättre på lång sikt och som ger ett bättre resultat direkt.

En uthållig användning av vattenresurserna behöver vara i balans med tillgänglig mängd vatten. Den globala vattenbalansen har till följd av förändringarna i klimatet, sannolikt på grund av människans miljöpåverkan, förändrats dramatiskt de senaste åren. Även om den som helhet är i någon form av balans, har fördelningen på senare tid, mellan olika geografiska områden, förskjutits på ett uppskakande sätt, med torka och översvämning om vartannat som en följd.

Därför har Regeringen gett i uppdrag till Generaldirektör Ulla Sandborgh att samordna arbetet med näringslivets vattenhushållning. Uppdraget är att främja ett ansvarsfullt nyttjande av landets vattenresurser.

– Förändrade nederbördsmönster kan leda till såväl torka som översvämningar. Sverige har en vattenkrävande industri och ett jordbruk där vatten är en viktig resurs. Det behövs en ökad dialog med näringslivet inklusive jordbruks- och livsmedelssektorn i syfte att främja erfarenhetsutbyte och samverkan. Viktigt är också att stödja pågående arbete, föreslå former för utveckling och samordning, identifiera utvecklingsbehov och analysera påverkan på svensk konkurrenskraft, skriver regeringen i samband med att uppdraget offentliggjordes.

En förutsättning för långsiktig hållbarhet är en cirkulär process, där råvaror, material och energi återvinns eller cirkuleras. Riklig tillgång på rent vatten är något som vi tar som en självklarhet. Vatten är inte bara en förutsättning för liv, det är en grundläggande förutsättning för ett fungerande samhälle och näringsliv.