Farledsdjup begränsar transporterna i Göteborgs hamn

MSC Viviana är ett av de fartyg som utgör direkttrafiken mellan Göteborgs hamn och Asien. Farledens begränsningar gör att fartyget endast kan komma in i hamnen lastat till hälften. Foto: Göteborgs Hamn

Direktsjöfart över de stora världshaven till och från Göteborgs hamn är viktig för svenska företags möjligheter att nå globala marknader på ett effektivt sätt. Utvecklingen visar att containerfartygen blir allt större, och farleden in till Göteborgs hamn behöver därför fördjupas.

– Nuvarande farledsdjup begränsar svenskt näringslivs möjligheter att nå globala marknader på ett effektivt och hållbart sätt. Det kanske låter drastiskt, men farledsfördjupningen är avgörande för Sveriges fortsatta konkurrenskraft, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs hamn.

Miljöuppföljning från tidigare farledsfördjupningsprojekt, Säkrare farleder 2000–2004, visade inte på några bestående negativa effekter. Grumlingen gav inte någon betydande påverkan på ålgräs, musselbankar och grunda bottnar. Vattenkvalitén i Torsviken påverkades inte heller.

Simuleringar av den nya farleden har gjorts i Sjöfartsverkets simulatorer på Lindholmen i Göteborg. Där har cirka 120 körningar gjorts av lotsar från Göteborgs lotsområde som kört farleden med två parallella arbetslag, bland annat utifrån skiftande väder och vindförhållanden.

– Genom simuleringar kan vi optimera farledens yta och muddringsbehov. Det handlar både om att hålla nere projektets kostnader och att hålla nere miljöpåverkan. I det här fallet drar dessa krafter åt samma håll, säger Patrik Benrick, projektledare för Sjöfartsverket.

Samrådsprocessen pågår och är öppen för inlämning av synpunkter till utgången av februari. Syftet med samrådsprocessen är att informera om projektet och få in synpunkter som leder fram till att utredningar och miljökonsekvensbeskrivningen får rätt omfattning innan ansökan lämnas in till Mark- och miljödomstolen.