Trafikverket rustar projekt Mittstråket

Upprustningen av västra stationsområdet i Sundsvall en del av Mittstråket. Foto: Mittstråket Norden

Mitt i Sverige och mellan Sundsvall och Trondheim, sträcker sig ett eftersatt trafikstråk: Mittstråket. Mittstråket är transportsträckan för alla som reser samt en viktig passage för den godstrafik som ska till och från hamnarna i öst och väst. Med investeringar som ger bättre förutsättningar för trafiken skulle Mittstråket kunna bidra till att länka samman flödet av människor och gods mellan Norge, Sverige och Finland – eller söderut, ut i Europa.

För att förbättra trafiksituationen kraftsamlar därför sex kommuner, två län och Trafikverket – med stöd av EU – i ett unikt samverkansprojekt, över kommun och länsgränser. Längs hela Mittstråket byggs små lokalanpassade trafiklösningar ihop med större infrastruktursatsningar på väg och järnväg.

Upprustningen av västra stationsområdet i Sundsvall är en av alla investeringar som bidragit till en uppgradering av Mittstråket. Sundsvalls kommun, SKIFU, Trafikverket och projekt Mittstråket har tillsammans upprustat västra stationsområdet till att bli en mer attraktiv del av Sundsvall.

Området ska bli en trevligare och tryggare miljö för resenärer med bland annat ett nyrenoverat stationshus, lättillgängliga parkeringar och en säkrare väg till tåget så att fler kan resa med tåg istället för att ta bilen.