Algodling framtidens miljövänliga vattenbruk

Miljöpåverkan från algodling är mycket begränsade. Foto: Göteborgs universitet

Det finns ett växande intresse för vattenbruk och odling av makroalger. I en ny avhandling undersöks de bästa förhållanden för att hållbart kunna odla brunalgen Sockertare. De negativa miljöeffekterna från algodling är mycket begränsade, särskilt jämfört med andra typer av vattenbruk. Det visar studier från försök i en två hektar stor testodling i Kosterhavet. Resultaten presenteras i en ny avhandling av Wouter Visch, som har studerat brunalgen Sockertare, Saccharina latissima.

– Snarare kan en makroalgodling vara fördelaktig ur miljösynpunkt genom positiv inverkan på bottenfaunan. Och algernas upptag av näring kan motverka övergödning. Bara för vissa kulturella ekosystemtjänster, kopplade till friluftsliv och estetiska värden, finns det troligen en liten negativ effekt, säger Wouter Visch.

Att välja en lämplig odlingsplats är avgörande för att etablera och utveckla en väl fungerande makroalgodling, enligt studierna.

– Mina resultat tyder på att det finns variationer i näringsupptag och tillväxt beroende på växtplats. I mer exponerade odlingslägen minskade mängden påväxtorganismer men också algernas tillväxttakt. Det visar att vindar och vågor är viktiga faktorer vid valet av odlingsplats.