Bräckvattenverket är klart att leverera vatten

Avsaltningsverket är norra Europas största och levererar dricksvatten i det kommunala nätet. Bild: Region Gotland Bräckvattenverket invigdes den 31 augusti. Bild: Region Gotland

Text: Peter Daun

 

Det nya bräckvattenverket på södra Gotland är nu klart.

     Verket, som alltså avsaltar vatten från Östersjön, är ett absolut måste för att Gotland ska klara den framtida dricksvattenförsörjningen.

     Region Gotland har genomfört projektet genom partnering med Nybergs Entreprenad AB och NCC Vatten och Miljöteknik.

 

– Detta är ett mycket, mycket viktigt bygg- och samhällsutvecklingsprojekt som kommer att säkra dricksvattentillgången på en stor del av ön, säger tekniska nämndens ordförande, Karl-Johan Boberg. Avsaltningsverket är norra Europas största och levererar dricksvatten i det kommunala nätet på södra Gotland samt så småningom även norrut på ön upp till Visby. Dricksvattnet som levereras till abonnenterna är ett blandvatten, det vill säga ett dricksvatten blandat av grundvatten och remineraliserat, avsaltat havsvatten. Dricksvattensituationen på Gotland - främst på södra ön - har i många år varit besvärlig. Under senare år har vattensituationen blivit så allvarlig, att nya bygglov för vatten- och avlopp inte kunnat beviljas. Därför är det nya verket oerhört viktig för öns framtid. Bräckvattenverket möjliggör ett mindre uttag av grundvatten, vilket är av mycket stor vikt för att uppnå en hållbar dricksvattenförsörjning på Gotland och minska risken för att våra grundvattentäkter överutnyttjas.

– Att bräckvattenverket nu är igång skapar förutsättningar för att succesivt häva anslutningsstoppet till VA-nätet på södra ön vilket i sin tur bidrar till en positiv samhällsutveckling, förklarar Patric Ramberg, chef för teknikförvaltningen.

 

Höga säkerhetskrav

Region Gotland genomför projektet genom partnering med Nybergs Entreprenad AB och NCC Vatten och Miljöteknik.

– Som lokalt byggbolag vill vi på Nybergs          bidra till Gotlands utveckling och välstånd. Det nya bräckvattenverket har varit ett tekniskt komplicerat projekt som byggts i känslig miljö och med höga säkerhetskrav eftersom det handlar om att hantera dricksvatten. På Nybergs är vi oerhört stolta över att i samverkan med Region Gotland och NCC Vatten och Miljöteknik byggt det nya vattenverket som ska bidra till vattenförsörjningen på ön, säger Thomas Olsson, VD för Nybergs Entreprenad, NCC:s dotterbolag på Gotland. Maskinleverantör är Prominent Doserteknik.

 

312 kubik per timme

Intaget av råvatten till verket sker via en sjöförlagd intagsledning. Så har även gjorts vid vattenverk på östra Gotland, som var Sveriges första storskaliga bräckvattenverk när det invigdes 2016.

Dricksvattenproduktionen i dessa nya vattenverk baseras på omvänd osmos, avsaltning. Vattenverket på södra Gotland har kapacitet att producera 7 500 kubikmeter dricksvatten per dygn. Sjöledningen för att ta in råvatten kommer att gå cirka en kilometer ut från stranden för att få ett bra och tillräckligt kallt vatten. En mängd solpaneler har monterats på verkets tak, vilket minskar energiförbrukningen avsevärt. Det är 1 500           kvadratmeter solpaneler (effekt 151 kW).

Själva verket kostnadsberäknas till 240 miljoner kronor. Projektet går enligt budget.  N

 

Fakta

Sverige stäms i EU-domstolen för brott mot avloppsdirektivet

I värsta fall kan brotten mot det 30 år gamla avloppsdirektivet sluta med vite på flera hundra miljoner, pengar som i så fall kan komma att tas från miljödepartementets budget. EU-kommissionen hävdar att ett antal svenska reningsverk inte uppfyller kraven i direktivet. Svenskt Vatten menar att kommunerna följt och agerat enligt svenska statens regelverk, där råder inget tvivel. Samtidigt menar Svenskt Vatten att EU driver föråldrade och irrelevanta krav utan att sätta miljönyttan i första rummet.

 

– Det här visar hur otroligt viktigt det är att regeringen är engagerad, påläst och aktiv i förhandlingarna om EU-direktiv, säger Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten. Nu är ett stort antal nya vattendirektiv på gång, inklusive ett nytt avloppsdirektiv, och då har man åtminstone vaknat fem i tolv. Agerar vi inte nu, riskerar vi hamna i liknande situationer i framtiden. Dispyten har varit aktuell under tio års tid och ett antal svenska miljöministrar har både agerat och inte agerat. I slutändan riskerar de aktuella kommunerna, som vidtagit åtgärder efter möte med tidigare miljöministern, att ha gjort dessa till ingen miljönytta. I en skrivelse till miljöminister Isabella Lövin kräver bland annat Svenskt Vattens ordförande Johan Persson att staten ska stå för merkostnaderna – eftersom staten orsakat dem.

  • Formalia, principer och att få rätt verkar viktigare för EU-kommissionen än att skydda miljön, säger Peter Sörngård, miljöexpert på Svenskt Vatten. Vi ser fram emot ett nytt avloppsdirektiv med skarpa och relevanta regler.