Projektet Hållbara transporter i Östergötland vill minska bilkörandet

Skåne är ett bra exempel på ökningen av kollektivtrafikresandet. Foto: Östgötatrafiken

I två rapporter inom projektet Hållbara transporter i Östergötland beskriver Stefan Anderberg, professor i industriell ekologi, några av de utmaningar vår del av Sverige står inför. Nummer ett: vi måste köra mindre bil och istället åka mer buss och tåg.

– Det räcker inte med kampanjer. Det behövs både morot och piska för att det verkligen ska bli en förändring, säger Stefan Anderberg och nämner åtgärder som smalare gator och sämre p-möjligheter som förändringar för att minska det privata bilresandet.

Samtidigt finns stora möjligheter att öka resandet i kollektivtrafiken genom tätare turer, fler linjer och konkurrenskraftiga priser. Under senare år har resandet med tåg och buss i Östergötland ökat mindre än i de flesta andra län, vilket inte är bra men också borde göra potentialen för ökat resande stor.

– En lärdom av de senaste 20 åren är att förändringen blir störst där servicen utvecklas mest. Skåne är ett bra exempel där kollektivtrafikresandet ökat kraftigt, säger Stefan Anderberg.