Nedskärningar hos Hexagon

Ola Rollén, vd och koncernchef Hexagon.

Hexagon meddelar i dag att de är i färd med att implementera ett besparingsprogram för att motverka den negativa påverkan på marginalen som en stark schweizerfrancen ger.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Besparingsprogrammet, som framförallt fokuserar på sänka kostnadsnivåerna i Schweiz och USA, kommer att påverka cirka 400 anställda och förväntas generera årliga besparingar på kassaflödesnivå om cirka 35 miljoner euro med full påverkan från och med 2016.

Kassaflödespåverkan från implementeringen av programmet uppgår till cirka -28 miljoner euro. Avgångsvederlag kommer att betalas ut framförallt under det första och andra kvartalet 2015. De icke-kassaflödespåverkande kostnaderna för programmet uppgår till -8 miljoner euro. Omstruktureringskostnaderna kommer att rapporteras som poster av engångskaraktär uppgående till totalt cirka -36 miljoner euro i delårsrapporten för det första kvartalet 2015.

"Som nämnts i Hexagons bokslutskommuniké för 2014 har den senaste tidens valutarörelser en positiv påverkan på Hexagons försäljning och resultat i absoluta tal. Den förstärkning av den amerikanska dollarn och den kinesiska yuanen som har skett är positiv då Hexagon har mer intäkter än kostnader i dessa valutor. Samtidigt är förstärkningen av schweizerfrancen negativ för rörelsemarginalen då Hexagon har mer kostnader än intäkter i schweizerfranc", skriver bolaget.

Enligt en proforma-omvandling av Hexagons resultaträkning för 2014 användande valutakurser per 31 mars 2015 skulle bolagets nettoomsättning ha varit 325 miljoner högre och rörelseresultatet 69 miljoner högre. Rörelsemarginalen skulle däremot varit 0,1 procentenheter lägre, framförallt beroende på den negativa påverkan från schweizerfrancen.

(Six News)