Eneroth presenterade regeringens godsstrategi

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (t.h.) presenterade regeringens nationella transportstrategi vid Stockholm Norvik Hamn. Han är här flankerad av Patrik Isestad, (S) kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamns kommun. Foto: Christer Wiik

Nu har infrastrukturminister Tomas Eneroth presenterat regeringens nationella godsstrategi. Strategin tar sikte på framtidens moderna godstransportsystem, där transporterna är effektiva och smarta, nyttjar järnvägens fulla potential samt använder en större del av sjöfartens kapacitet. Presentationen skedde den 28 juni vid Stockholm Norvik Hamn, den kommande godshamnen i Nynäshamns kommun.

För att möta de utmaningar som framtidens godstransporter står inför bedömer regeringen att alla trafikslag måste utvecklas i ett samlat transportsystem. De insatser som redovisas i strategin och det fortsatta arbetet ska fokusera på att åstadkomma konkurrenskraftiga och hållbara godstransporter, omställning till fossilfria transporter och innovation, kompetens och kunskap. Strategin utgör en plattform för det fortsatta arbetet.
Ett nationellt godstransportråd bildas för att bidra till genomförandet av godstransportstrategin. Därutöver kommer även Trafikanalys att få i uppdrag att löpande följa upp och utvärdera arbetet med strategin.

– Regeringen vill att alla trafikslag inom godstranportssystemet ska används mer effektivt tillsammans. I strategin pekar vi ut riktningen och vidtar konkreta åtgärder för att modernisera godstransportsystemet i Sverige. Konkurrenskraft, klimat och kunskap står i fokus, säger infrastrukturministern. 
En analys ska göras av hur överflyttning av transporter kan främjas, exempelvis genom omlastningspeng. Åtgärder för fler godstransporter på järnväg och med fartyg ska kartläggas, transportnätsbeskrivningar ska utvecklas för att beskriva infrastruktur för omlastning. Ett arbete för att öka järnvägens nyttjandegrad och öka omlastningen till järnväg ska också göras.
Strategin innehåller även förslag om stärkt planering för godstransporter och satsningar för att öka horisontell samordning, samlastning och fyllnadsgrad inom alla trafikslag. Trafikverket kommer att få i uppdrag att utarbeta ett förslag på ett system för ökad horisontell samordning.

Några av insatserna i strategin som syftar till att stärka sjöfarten innebär att en nationell samordnare för ökad inrikes sjöfart och närsjöfart ska inrättas, en gemensam inflaggningsportal för sjöfarten ska skapas och förhandsbesked ska ges om sjöfartsstöd. Dessutom kommer lotspliktregelverket att ses över.
– Sjöfarten är viktig för Sverige. Det behövs konkurrenskraftiga hamnar i Sverige, och Stockholm Norvik Hamn är ett utmärkt exempel för hur vi kan stärka svensk sjöfart, säger Tomas Eneroth.
Johan Castwall, vd Stockholms Hamnar, som också var på plats vid presentationen fyller i:
– Godsstrategin ger ett viktigt besked om att sjöfarten spelar en nyckelroll i framtiden för att skapa moderna, effektiva och hållbara transportsystem. Vi känner oss oerhört trygga med att vi utvecklat våra hamnar för att kunna möta dagens och framtidens behov, säger Castwall, som noga följer det pågående projektet att bygga klart Stockholm Norvik Hamn. Det är Sveriges nya godshamn som Stockholms Hamnar bygger i Nynäshamns kommun, söder om Stockholm. Det är en hamn för roro- och containertrafik som öppnar 2020.
Källor: Regeringen, Stockholms Hamnar