Green Cargo om säkerhetsarbetet kring bolaget och järnvägen

Foto: Green Cargo

Green Cargo har sedan starten 2001 kontinuerligt arbetat med ständiga förbättringar av trafiksäkerheten inom bolaget och för järnvägen i stort. Det skriver Björn Andersson, trafiksäkerhetsutvecklare på Green Cargo på bolagets bloggforum Hållbar logistik. Här berättar han vidare om bolagets säkerhetsarbete och hur man väljer att informera omvärlden kring detta.

Under 10 års tid har vi även publicerat rapporter och artiklar om vårt säkerhetsarbete via vårt interna informationsblad Uppsikt. Detta för att inspirera och informera våra medarbetare om det ständiga arbete som pågår, och visa på det goda engagemanget och den vilja som finns hos våra medarbetare för att förbättra trafiksäkerheten i hela företaget.

Inspirationen till tidningen hämtade vi från flyget, och deras långa arbete med en öppen rapporteringskultur, för att låta vår verksamhet lära av de olyckor och tillbud som inträffat. Då för tio år sedan hade vi haft en period med ökat antal olyckor och många kunde härledas till en bristande uppsikt.

En av tankarna med informationsbladet är att det ska främja tillbudsrapporteringen, dvs. händelser som varit nära en olycka, och där spridandet av händelseinformationen kan förhindra att andra medarbetare råkar ut för samma sak. Vi vill skapa en enhetlig bild och förståelse inom företaget kring vad för typ av avvikelser som uppkommer i verksamheten. Men vi vill också visa på alla de åtgärder och förbättringar för en ökad trafiksäkerhet som vi ständigt och enträget arbetar med.

När vi ser trenden fram till och med 2017 så kan vi konstatera att antalet olyckor har minskat och att trafiksäkerhetsindex* långsamt går upp, men det inträffar fortfarande olyckor som beror på bristande uppsikt. En stor del av rapporterna handlar om incidenter där vi inte kunnat påverka händelseförloppet, medan en mindre del är rapporter om våra egna misstag. I Green Cargos ärendehanteringssystem skriver varje år personalen själva in cirka 3 000 tillbudsrapporter, varav ungefär hälften handlar om trafiksäkerhetsbrister. Och det är detta som är styrkan med vårt arbetssätt – att vi genom att ständigt rapportera ärenden och med dessa rapporter kan åtgärda risker innan de har lett till olyckor.

Vårt arbete med att publicera information om vårt trafiksäkerhetsarbete har också uppmärksammats av andra järnvägsföretag och SJ AB valde 2015 att ge ut sitt eget informationsblad Tryggt och säkert. Ett hedrande bevis på att vi inom Green Cargo alltid jobbat i framkant med trafiksäkerhetsarbetet.

Nedan är en tabell över utvecklingen av trafiksäkerhets­index under tiden Uppsikt funnits. Tillsammans jobbar vi för att förbättra säkerheten ytterligare, och Uppsikt kommer fortsätta vara en del i det arbetet.

Även om inledningen på 2018 varit besvärlig så är den långsiktiga trenden starkt positiv mycket tack vare våra engagerade medarbetare ute i verksamheten.

Text: Björn Andersson, trafiksäkerhetsutvecklare på Green Cargo och chefredaktör för Uppsikt