Sectra får referenskund inom kritisk infrastruktur

Foto: Sectra

Ett stort bolag inom kritisk infrastruktur beställer cybersäkerhetsföretaget Sectras övervakningstjänst för kritiska processystem. Avtalet löper över fem år och omfattar övervakning av bolagets system på flera platser i Sverige. Med Sectras tjänst upptäcks om nätverkstrafiken i de övervakade systemen avviker från den normala. Avvikelser kan bero på cyberangrepp, tekniska fel eller handhavandefel och genom att upptäcka dessa omedelbart kan de åtgärdas innan de får allvarliga konsekvenser. 

Sectras tjänst används i dag främst av aktörer inom elenergibranschen. Med det nya avtalet breddas användningen till ett nytt segment inom energisektorn.

– Medvetenheten om cyberrelaterade hot ökar och Sectra bidrar till att förebygga de konsekvenser ett driftsavbrott inom kritisk infrastruktur kan medföra, säger Simo Pykälistö, vd på Sectra Communications.

Sectras erbjudande till aktörer inom kritisk infrastruktur omfattar även säkerhetsanalyser, risk- och sårbarhetsanalyser samt nätverksanalyser. Med dessa tjänster bedöms aktörens förmåga att upptäcka och förebygga såväl fysiska som cyberrelaterade hot mot kritiska system.

Om Sectra:
Sectra utvecklar och levererar effektiva lösningar för säker informationsöverföring till myndigheter, försvar och samhällsfunktioner i Europa. Lösningarna möjliggör att organisationen och den enskilda användaren kan upprätthålla en kontinuerlig säker kommunikation. Sectras lösningar är certifierade såväl nationellt som av EU och NATO och banar väg för säker kommunikation som bidrar till en trygg och stabil värld.