Östersjöns nästa storhamn för gods

Visionsbild för Stockholm Norvik Hamn fullt utbyggd. Närmast i bild är två rorolägen och lite längre bort containerterminalen. Illustration: Stockholms Hamnar

- Det är ett fantastiskt glädjande besked. Nu kan hamnen börja byggas inom ett år. Så uttryckte Anna Ljungdell (S), kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn, när hon nyligen fick besked om domstolsbeslutet som gav klartecken till att bygga Stockholmsregionens nya storhamn för gods, Norvik Hamn.

Stockholm växer, fartygen blir större och huvudstadens centrala hamnområden fasas successivt ut mot större kryssningsterminaler och attraktiva bostadsområden. Det är några av bakgrundsskälen till att man sedan länge studerat alternativa hamnlägen för huvudstadsregionens godsrelaterade sjötransporter. Det är vid Norviksudden, nordost om centralorten Nynäshamn, som Stockholms Hamnar planerar för en ny hamn för rullande gods och containers. Tanken är att Stockholm Norvik, med sju kajlägen om sammanlagt 1 400 kvadratmeter, ska erbjuda en djup, miljöanpassad och en kort inseglingsled för transporter till och från hela regionen. Med dessa goda förutsättningar ska Stockholm Norvik Hamn bli framtidens godshamn i Östersjön, för att trygga den framtida varuförsörjningen till den expansiva Mälardalsregionen.

Långdragen processFör att bygga och driva en hamn krävs flera tillstånd och Norvik har haft en långdragen processhistoria. Stockholms Hamnar lämnade in den ursprungliga ansökan om tillstånd till mark- och miljödomstolen 2007. Denna ansökan avslogs, varvid Stockholms Hamnar överklagade till mark- och miljööverdomstolen. 2010 beslutade mark- och miljööverdomstolen om tillåtlighet för Stockholm Norvik. Men efter fler överklaganden skulle ytterligare en instans få säga sitt…Men så den 30 oktober 2015 kom Mark- och miljööverdomstolens beslut gällande Stockholm Norvik Hamn. Domen säger att tidigare klubbade villkor för byggnation och drift står fast, med några mindre korrigeringar. 

– Vi är mycket nöjda med domen. I en lång process, i detta betydelsefulla projekt för Stockholmsregionen, transporteffektiviteten och miljön, har vi nu passerat en mycket viktig milstolpe. Domen innebär att vi planerar byggstart inom ett år, säger Johan Castwall, vd Stockholms Hamnar. Mark- och miljööverdomstolens dom kan överklagas till Högsta domstolen, men för att ärendet ska tas upp krävs prövningstillstånd. Men Johan Castwall ser nu att allt pekar mot att Stockholm Norvik verkligen kan realiseras. – Ytterligare ett mycket positivt besked är att Länsstyrelsen den 13 oktober tillstyrkte att vår järnvägsplan ska fastställas av Trafikverket, vilket är ett viktigt led i att industrispåret från Nynäsbanan till hamnen kan börja byggas, säger Johan Castwall.

NCC bygger logistikpark i anslutning Industrispåret är vitalt i hamnsatsningen eftersom i omedelbar anslutning till godshamnen ska NCC bygga en 410 000 kvadratmeter stor logistik- och företagspark. NCC spår att cirka hälften av ytan beräknas kunna utgöras av byggnader, beroende på vilka behov som finns. Järnvägsspåret ska dras från Nynäsbanan till hamnen via det aktuella logistikområdet.  Källor: Stockholms Hamnar, Nynäshamn kommun, NCC

Fakta:Stockholm Norvik HamnDet finns tre huvudskäl att bygga Stockholm Norvik:

* Stockholm växerNorvik behövs för att trygga effektiv varuförsörjning till den växande Stockholm-Mälardalsregionen. Befolkningsutvecklingen i kombination med ökad handel i Östersjöområdet kräver kraftfulla förstärkningar av befintlig och framtida infrastruktur.

* Fartygen blir störreNorvik möter framtidens krav på ökade volymer och större fartyg med en djup, snabb och isfri inseglingsled som effektiviserar transporterna till och från Stockholmsregionen.

* En modern hamn för miljöns skullNorvik följer EU:s ambitioner att öka andelen transporter från väg till sjö, eftersom sjöfarten är miljömässigt överlägsen andra transportslag.

Källa: Stockholms Hamnar