SCA i Obbola bygger ut

Aktuellt planområde markerat med rött. Foto: Umeå kommun

SCA ska utöka sin verksamhet i Obbola genom att bland annat anlägga en ny pappersmaskin för förpackningspapper. En ny detaljplan har tagits fram för att skapa planmässiga förutsättningar för den nya maskinen samt för en flytt av Färjevägen.

– Det här är en stor satsning av SCA där produktionen ökar från 500 000 ton till 850 000 ton per år. Det känns bra att vi hittat en lösning där vi kan flytta vägen och skapa förutsättningar för det här projektet, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Planområdet ligger söder om SCAs fabrik i Obbola och angränsar i väster till Linjevägen i öster av Långhalsvägen. För att möjliggöra för utbyggnad av verksamheten behöver Färjvägen flyttas. Avsikten är att den istället förläggs i den södra delen av planområdet och ansluter vid Linjevägen cirka 100 meter söder om befintlig anslutning.

Den nya detaljplanen gör det möjligt med en tillkommande byggnad på cirka 12 700 kvadratmeter. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 37 meter vilket är lägre än många av de byggnader som redan finns inom industriområdet.

En utökning av industriområdet kommer att innebära ökade transporter till verksamheten. En fördubbling av dagens transporter förutspås, från cirka 54 000 lastbilar per år till 107 000 lastbilar per år. Dessa transporter kommer att ske vid den norra infarten, på Färjvägen väntas ingen ökning av trafiken.