Lunds nya stadsdel Västerbro utvecklas

Centrumnära industriområdet omvandlas. Foto: Lunds kommun

Nu kan arbetet med Lunds nya stadsdel Västerbro ta fart. Under de kommande 20 åren ska det centrumnära industriområdet omvandlas. Upp till 3 900 bostäder planeras tillsammans med nya och befintliga verksamheter, parker, förskolor och grundskola. Längs den nya huvudgatan med arbetsnamnet Västra Esplanaden samsas kollektivtrafik, gående och cyklister.

Byggnadsnämnden har godkänt Västerbroprogrammet, ett verktyg för stadsomvandlingen, vilket gör det möjligt att växla upp arbetet med detaljplaner i området. Redan under året kan förarbeten i mark komma igång, medan själva bostadsbyggandet troligtvis dröjer ytterligare lite. Utvecklingen startar i den östra delen av området.

Västerbro är ett av kommunens stora stadsutvecklingsprojekt under de kommande åren. Förutsättningarna är ovanliga och utmanande eftersom området, idag kallat Öresundsvägens industriområde, har mer än 25 fastighetsägare och i princip inga bostäder. Kommunen äger främst gator och allmänna platser.

– Stadsutvecklingen i Västerbro sker i nära dialog med fastighetsägarna för att tillsammans vara proaktiva, använda våra olika perspektiv och kompetenser och skapa en bättre helhet. Vi ska skapa en helt ny stadsdel och även om kommunen inte äger marken är det självklart för oss att ta ansvar för både själva stadsbyggnadsprocessen och för resultatet – en stationsnära stadsdel till glädje för alla Lundabor, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör.

– Omvandlingen ska ge en blandad stadsdel med plats för både bostäder och verksamheter, allt för att vi ska kunna åstadkomma en levande stadsmiljö. Flera av de befintliga verksamheterna ska kunna stanna kvar i området, medan andra vill eller behöver omlokalisera sig. Ambitionen är att ta hand om samtliga på bästa sätt, säger Klas Svanberg (M), ordförande för byggnadsnämnden.

Stadsdelens huvudgata Västra Esplanaden (arbetsnamn) blir en viktig axel genom området, främst för cykel, kollektivtrafik och fotgängare. En mix av bostäder, verksamheter, föreningsliv, handel, service, skola och förskola ska göra gatan till en mötesplats för områdets boende och besökare. Sträckningen blir densamma som för den tidigare järnvägen mot Bjärrred (nedlagd 1939), samt en förlängning av Bjärredsparken och cykelstråket ner mot Lund C.