Europeiska kommissionen tar återigen upp finansieringen av Öresundsförbindelsen

Finansieringen av öresundsförbindelsen ifrågasätts. Foto: Håkan Dahlström

Traditionellt har offentligt stöd till byggande och drift av infrastrukturprojekt inte ansetts utgöra statligt stöd. Dock har stora förändringar skett på marknaden som lett till att sådan infrastruktur allt oftare används kommersiellt. EU-domstolen har bekräftat att offentlig finansiering av investeringsprojekt i infrastruktur omfattas av EU:s regler om statligt stöd när avsikten är att infrastrukturen ska drivas för kommersiella ändamål. Offentlig finansiering av projekt som Öresundsförbindelsen måste därför bedömas enligt EU:s regler om statligt stöd.

År 2013 gav Scandlines Øresund I/S, Scandlines, in ett klagomål till kommissionen och påstod att de statliga garantier som Danmark och Sverige hade beviljat konsortiet, och vissa skatteförmåner som Danmark hade beviljat, var oförenliga med EU:s regler om statligt stöd.

– Öresundsförbindelsen har varit avgörande för en gränsöverskridande integration av två dynamiska regioner och har medfört betydande fördelar för medborgare och företag på båda sidorna av bron, och även längre bort.Kommissionen godkände statligt stöd till byggande och drift av förbindelsen redan 2014, men domstolen ogiltigförklarade detta beslut och konstaterade att kommissionen borde ha inlett en fördjupad undersökning.Den undersökning som nu inleds är en uppmaning till alla berörda parter att inkomma med synpunkter, vilket kommer att göra det möjligt för kommissionen att fatta ett nytt, välgrundat slutligt beslut, säger Kommissionsledamoten Margrethe Vestager med ansvar för konkurrenspolitiken.

Kommissionen har idag inlett en fördjupad undersökning enligt EU:s regler om statligt stöd av de stödåtgärder som Danmark och Sverige har beviljat det konsortium som äger och driver Öresundsförbindelsen.