Svenska kraftnät gräver upp kreosotimpr­egnerade fundament

Svenska kraftnät ska ta bort kreosotimpregnerat trä när koncession återkallats. Foto: Lina Andersson

Svenska kraftnät kommer att gräva upp stolpfundament bestående av impregnerat trä både vid permanenta rivningar av ledningar och vid nybyggnation där äldre ledningar rivs för att ge plats till nya. En mycket stor andel av stålstolparnas fundament i Svenska kraftnäts transmissionsnät utgörs av impregnerat trä i form av träslipers. Det rör sig framför allt om trä som är behandlat med kreosot, men även andra impregneringsmedel förekommer, som metallsalter. Dessa stolpfundament består av ett eller flera lager av träslipers, som hålls samman av till exempel kraftiga stålbalkar. Till de högsta stålstolparna som är 35 meter höga har fundamenten en yta på 5,5 x 8 meter och de är belägna några meter ner i marken.

– Dessa fundament som består av impregnerat trä har vi nu beslutat att gräva upp då vi återkallar koncession eller då vi bygger om och river äldre ledningar inom befintliga koncessioner, säger Sarah Graaf, miljöspecialist på enhet Hållbarhet, Svenska kraftnät.

Bakgrunden till beslutet är ett domslut i mark- och miljööverdomstolen som avsåg åtgärder vid återkallelse av koncession för ledningssträckan Tälle-Nässjö. Ärendet rörde hur långtgående återställandekrav som Energimarknadsinspektionen, Ei, kan ställa på Svenska kraftnät utifrån Ellagens bestämmelser. Domen blev att Svenska kraftnät ska ta bort kreosotimpregnerat trä när koncession återkallats.

– Den miljömässiga nyttan av att gräva upp ett fundament måste överstiga eventuella skador på intilliggande skyddsvärd natur, säger Sarah Graaf